Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 906 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
18-06-2018 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Χ.Υ.Τ.Υ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας προσκαλεί εταιρείες γαι την υποβολή δεσμευτικών προσφορών στη παρούσα διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Χ.Υ.Τ.Υ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ εκτιμώμενης αξίας: 4000.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
14-06-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Διαχείριση πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας (διαδικτυακή μεταφορά αρχείων .mp3, ηλεκτρονική διαχείριση, αποηχογράφηση, αρχική επεξεργασία, μορφοποίηση, σελιδοποίηση, φιλολογική επιμέλεια, έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση), έτους 2018
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο Διαχείριση πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας {διαδικτυακή μεταφορά αρχείων .mp3, ηλεκτρονική διαχείριση (αποηχογράφηση, αρχική επεξεργασία, μορφοποίηση, σελιδοποίηση), φιλολογική επιμέλεια, έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση}, έτους 2018 , προϋπολογισμού 14.991,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
14-06-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ»  ευρώ 5.580,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
12-06-2018 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρο-νικής ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής τιμής ανά είδος.
12-06-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ προμήθεια γάλακτος εργαζομένων Δήμου Κέρκυρας
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει  την προσφυγή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (Δ 41/2018 απόφαση σύμφωνης γνώμης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της με αριθμό 49880/29-09-2017 διακήρυξης, προηγηθέντος εν μέρει άγονου ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την προμήθεια «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για το Δήμο Κέρκυρας και το Νομικό πρόσωπο ...
07-06-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ  , προϋπολογισμού 3.670,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
07-06-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού» ευρώ 2.993,36€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
06-06-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τις κατεπείγουσες αναθέσεις υπηρεσιών συλλογής σωρών απορριμμάτων στις ΔΕ του Δήμου Κέρκυρας λόγω μη λειτουργίας του XYTA
Λόγω των μεγάλων σωρών απορριμμάτων οι οποίοι έχουν συσσωρευτεί για μέρες δίπλα από τους κάδους εξ αιτίας έκτακτων πρόσφατων γεγονότων (όπως η μη λειτουργία του δεματοποιητή στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου) υπάρχει ανάγκη για την άμεση απομάκρυνσή τους. Για την απομάκρυνση των σωρών απορριμμάτων ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΕργασίες αντικατάστασης Λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Οθωνών,Εργασίες αντικατάστασης Λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ, Εργασίες αντικατάστασης Λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ 01-06-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΕργασίες αντικατάστασης Λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Οθωνών,Εργασίες αντικατάστασης Λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ, Εργασίες αντικατάστασης Λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ

Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες: για Εργασίες αντικατάστασης Λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Οθωνών, Μαθρακίου, Ερείκουσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια πλωτών αναπηρικών αμαξιδίων 31-05-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια πλωτών αναπηρικών αμαξιδίων

Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια πλωτών αναπηρικών αμαξιδίων»