Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.046 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
05-02-2019 -  Χορήγηση, λόγω του κατεπείγοντος, παράτασης προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ» προϋπολογισμού 156.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Ορίζεται νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 12/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 15/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ..
28-01-2019 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ν. Κέρκυρας ανακοινώνει την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης 
10-01-2019 -  Απόφαση Δημάρχου για την υποβολή προσφορών στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας & ΝΠΔΔ» για το άγονο τμήμα διαγωνισμού, τμήμα 5 - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών νότιας Κέρκυρας του Οργανισμού κοινωνικής προστασίας και Παιδείας ( 24/12/2018 )
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τη χορήγηση , λόγω του κατεπείγοντος, παράτασης πέντε (5) ημερών για την υποβολή προσφορών στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας & ΝΠΔΔ» για το άγονο τμήμα διαγωνισμού, τμήμα 5 - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών νότιας Κέρκυρας του Οργανισμού κοινωνικής προστασίας και Παιδείας ( 24/12/2018 )
07-01-2019 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.179.684,08€
07-01-2019 -  ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά του δεματοποιημένου υπολείμματος από το ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης».
07-01-2019 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ
Ο Πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας  διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική απόψη προσφορά μόνο βάσει τιμής του έργου  Αποκατάσταση τριών (3) κυττάρων ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.Ο  προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 3.740.00,00€
31-12-2018 -  Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΩΝ-ΘΙΝΑΛΙΩΝ-ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 180.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο.
28-12-2018 -  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ » και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής . 
24-12-2018 -  2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας & ΝΠΔΔ» για το άγονο τμήμα διαγωνισμού, τμήμα 5 - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών νότιας Κέρκυρας του Οργανισμού κοινωνικής προστασίας και Παιδείας
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσειτην προσφυγή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  κατόπιν της με αριθμ. Δ80/2018 Σύμφωνη γνώμη από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και της 42-7/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της με αριθμό 56970/08-11-2017 διακήρυξης
21-12-2018 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ»
O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου τουάρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ»προϋπολογισμού 156.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)