Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ( 12/04/2017 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                               Κέρκυρα 12-04-2017
                         Α.Π. : 18073
 
Τίτλος  Διαγωνισμού:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ,
 ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και ενδεικτικό προϋπολογισμό 59.883,80 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 74.255,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το τρέχον έτος, από ίδια έσοδα, από τους: Κ.Α. 20.6662.033 με ΑΑΥ 652, Κ.Α. 20.6662.034 με ΑΑΥ 653 και Κ.Α.20.6662.035 και ΑΑΥ 654.
Δ/νση  Αναθέτουσας αρχής :  Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-799 (NUTS: GR222 Νομός: Κέρκυρας).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και  παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι, κατά τα λοιπά ισχύει το Άρθρο 7 της Διακήρυξης.
Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της Διακήρυξης.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ( ή τμηματική κατά περίπτωση)  παραλαβή των υλικών με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
 Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ:   
Η Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας, θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια, επίσης θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κέρκυρας,  www.corfu.gr
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κέρκυρας (Μαράσλειο), διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 26-04-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 11:30 π.μ. στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ενστάσεις (άρθρο 25 της διακήρυξης), υποβάλλονται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Τρείς (3) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
Εναλλακτικές Προσφορές -Αντιπροσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Για πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων και μελέτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αρμόδιο υπάλληλο κ. Σακουφάκη Ιωάννα, τηλ.2661364616-617
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ
 

Επιστροφή