Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 16/06/2017 )

  


                              
             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  
Κέρκυρα 16 Ιουνίου 2017
Α.Π. 30354 / 2017
 

Προς  :

1. κ. Κωνσταντίνο Νικολούζο
Δήμαρχο Κέρκυρας
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Κέρκυρας
3. κ.κ. Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κέρκυρας
 

Κοινοποίηση :

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

 
*****************
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική (8η) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, στις 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.30, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :
     
 1. Ανακοινώσεις.
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Συζήτηση για τα θέματα Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ Φροντίδας Υγείας στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγήτρια : κ. Σ. Καρύδη).
 4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την πράξη «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγ. Αικατερίνης Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 5. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2017 και ένταξη σε αυτό του έργου «Εργασίες για τη λήψη μέτρων προστασίας στο συγκρότημα Αγ. Αικατερίνης στην Παλιά Πόλη Κέρκυρας» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
 6. Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος στη νησίδα ΒΙΔΟ (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 7. α) Αποδοχή του από 23-01-2017 πρακτικού της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τη διαδικασία κλήρωσης Δημοτών, τακτικών και αναπληρωματικών, ως Μελών στην Επιτροπή Διαβούλευσης (Εισηγητής : κ. Γ. Ραιδεστινός), β) Συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο Κέρκυρας.
 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17-25/14-06-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμορφώσεως δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 9. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ., επ’ ονόματι του Γραφείου Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων «ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – SUNRISE», λόγω πώλησης και χρέωσης του ποσού των κλήσεων εις τον αντίστοιχο αγοραστή (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 10. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 1-1/12-05-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με Συμβιβασμό (υπόθεση ΥΙΟΙ Σ. & Γ. ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 11. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 1-36/17-03-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με Συμβιβασμό (υπόθεση ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 12. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους τελών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επ’ ονόματι της Εταιρείας Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 13. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους μισθωτών καταστημάτων της νέας Δημοτικής Αγοράς Κέρκυρας  (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 14. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων υπ’ αριθμόν 4145-4146/22-08-2016 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 15. Έγκριση επιστροφής ποσού 65,00 ευρώ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν στον κ. Πανδή Δημήτριο – Θεόδωρο του Χριστοφόρου. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός)
 16. Επιστροφή ποσών, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, σε μισθωτές καταστημάτων στην νέα Δημοτική Αγορά Κέρκυρας. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός)
 17. Επιστροφή ποσού στην κ. Αγγελική Βλάχου του Πέτρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 18. Επιστροφή ποσού στην κ. Φρειδερίκη Μούκα του Παύλου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών για το έτος 2016 και διάθεσης σχετικής πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 20. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε δημότες και διάθεση σχετικής πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 21. Έγκριση ανανέωσης συνδρομής για καταχωρήσεις domain name www.corfu.gr  www.corfu.gov.gr  www.dimoskerkyras.gov.gr  &  www.corfu-holidays.gov.gr  ιστοσελίδων του Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 22. Έγκριση δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» για την εργασία παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικών των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών τυο Δήμου Κέρκυρας έτους 2107». (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 23. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17-18/14-06-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί συμπλήρωσης των υπ’ αριθμ. 9-223/21-4-2016 και 18-636/28-11-2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με τις 4-196/4-4-2017 και 6-324/30-5-2017 αποφάσεις Δ.Σ.  (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 24. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17-19/14-06-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας  (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 25. Αποδοχή δήλωσης παραιτήσεως του κ. Μηνά – Δαμιανού Ράπτη από τη θέση του τακτικού Μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εκλογή νέου μέλους, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας.
 26. Συζήτηση για τη λειτουργία και τις προοπτικές ανάπτυξης της Λίμνης Κορισσίων (Εισηγητής : κ. Α. Ασπιώτης).
 27. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων & Φαιάκων» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
 28. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
 29. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου : «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
 30. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση Ευγένιου Βουλγάρεως Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
 32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Περιοχής Ιονίου Βουλής Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις Αναβάθμισης Περιοχών Πεντοφάναρο και Ιόνιος Ακαδημία Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
 34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση, Αποκατάσταση και Επισκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών και Κερκυραίων» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
 35. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 και ένταξη σε αυτό του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
 36. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2017 για την ένταξη του έργου «Διαγραμμίσεις στην ευρύτερη περιοχή πλατείας Σαρόκου και Σπιανάδας (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλου).
 37. Περί αυθαιρέτων κατασκευών σε ρυμοτομούμενο χώρο (Εισηγητής : Ν. Αναστασόπουλος).
 38. Έγκριση παραχώρησης της λιμνοδεξαμενής «Μοσχόπουλου» Ν. Κέρκυρας από τον Δήμο Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αριθμόν 12-200/07-11-2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ (Εισηγητής: κ. Α. Φαιτάς).
 39. Έγκριση χορήγησης αδείας στη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα και Αστικού Πρασίνου του Δήμου Κέρκυρας για την οριοθέτηση χώρου στάθμευσης δύο υπηρεσιακών οχημάτων, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 6-27/15-05-2017 θετικής γνωμοδοτικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγητής: κ. Β.Α. Μπαλής).
 40. Επικαιροποίηση παραχώρησης χρήσης ατομικής θέσης στάθμευσης επί κοινοχρήστου χώρου σε άτομο με αναπηρία επ’ ονόματι α) Αλεξάνδρου Καποδίστρια του Δημητρίου και β) Κοντογιάννη – Ραψομανίκη Έλση συζ. Σπυρίδωνα Κοντογιάννη, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 6-26/15-05-2017 θετικής γνωμοδοτικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγητής: κ.  Β.Α. Μπαλής)
 41. Παραχώρηση χρήσης ατομικής θέσης στάθμευσης επί κοινοχρήστου χώρου σε άτομο με αναπηρία επ’ ονόματι Στεφάνου Καλόγερου κατόπιν της υπ’ αριθμόν 8-5/30-05-2017 θετικής γνωμοδοτικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  (Εισηγητής: κ. Β.Α. Μπαλής).
 42. Έγκριση τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Λαζάρου Μόρδου, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 6-28/15-05-2017 θετικής γνωμοδοτικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  (Εισηγητής: κ. Β.Α. Μπαλής).
 43. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 8-6/30-05-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Σημειακές τροποποιήσεις και συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 7-132/07-04-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, σχετικά με τον «προσδιορισμό και διάθεση κοινόχρηστων χώρων», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4-196/04-04-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Β.Α. Μπαλής).
 44. Έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσία φύλαξης ασφάλειας Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 45. Αντικατάσταση εκπροσώπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Κέρκυρας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Β. Καββαδίας).
 46. Αντικατάσταση εκπροσώπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Κέρκυρας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Β. Καββαδίας).
 47. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-2/02-06-2017 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας περί κατανομής ποσού β’ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας  (Εισηγητής: κ. Β. Καββαδίας).
 48. Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 49. Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της χρήσης 2014 κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 3/ε.σ./15-05-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 50. Έγκριση παράτασης χρόνου παραμονής του Συλλόγου Θεραπευτικής Ιππασίας Κέρκυρας ΠΙΝΤΟ σε υπαίθριο χώρο του ΜΟΝ ΡΕΠΟ για την πραγματοποίηση των δράσεων του  (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
 51. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα για συμμετοχή στο 13ο Συνέδριο  του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (ΕΔΔΥΠΠΥ) και ανάληψης υποχρέωσης - διάθεσης πίστωσης (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
 52. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και διάθεσης  της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 53. Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Γουλή Ανδρέα στην Γερμανία για υπηρεσιακούς λόγους και διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 54. Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου Κέρκυρας στο Δήμο Κρούσεβατς Σερβίας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της αδελφοποιημένης πόλης και ανάληψης υποχρέωσης – διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 55. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
  : «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Μελιτειέων – Λευκιμμαίων – Κορισσίων». Ορισμός ενός Επιβλέποντος Μηχανικού, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή.
 56. Συγκρότηση Επιτροπής Εργασίας Μηχανικών με σκοπό τη διεκπεραίωση της διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων κτισμάτων του Δήμου Κέρκυρας στο Ν. 4178/13.
 57. Πρόταση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τις αδιάθετες άδειες υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4264/14 (Εισηγητής : Β. Α. Μπαλής).
 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΥΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΡΑΠΤΗΣ ΜΗΝΑΣ - ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΡΗΣ
ΦΑΪΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΓΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΣΤΟΡΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕΛΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(με την παράκληση να παρευρίσκονται)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΡΟΥ
ΙΩΣΗΦΙΝΑ – ΡΑΧΗΛ ΒΙΤΑΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ
ΜΩΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ
ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ
ΚΑΤΕΧΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΩΤΩΝ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ
ΚΟΜΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ
ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΠΟΥΣ
ΚΟΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΜΟΣΧΑΤ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΡΑΣ
ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ
ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΦΩΚΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ
ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ
ΚΑΤΕΧΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΛΩΜΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΑΠΑΔΩΝ
ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
 
 
 
 
 
************
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(με την παράκληση να παρευρίσκονται)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΡΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΥ
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΑΔΩΝ
ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΑΔΩΝ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΩΝΑ
ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ
ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΑΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ
ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΓΥΡΟΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΩΝ
ΛΩΜΗΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΤΑΔΩΝ
ΑΡΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΤΖΩΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΔΕΚΑ
ΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΩΝ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
 
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΩΝ
ΜΠΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΑΣ
ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΑΜΑΔΩΝ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ
ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΣΠΕΡΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΔΟΥΛΩΝ
ΒΛΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΕΡΝΩΝ
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ
ΧΑΓΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙΟΥ
ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΑΡΙΟΥ
ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΙΟΥ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΣΩΝ
ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΩΝ
ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΑΤΩΝ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ
ΚΑΣΣΑΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΕΙΑΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΕΡΩΝ
ΤΡΟΥΣΑΣ ΠΗΤΕΡ-ΠΕΝΤΡΟ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΜΑΡΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ
ΚΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΑΚΙΟΥ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΙΩΝ
ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥΛΩΝ
ΤΟΜΠΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΕΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΩΝ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΙΑΤΑΔΩΝ
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΤΙΟΥ
ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΜΠΟΓΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΛΩΜΟΤΙΑΝΩΝ
ΜΟΙΡΙΣΚΛΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΙΜΜΑΤΑΔΩΝ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΔΕΛΑΔΩΝ
ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΥΚΑΔΩΝ
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΝΗΣ
ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΩΝ
ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΔΩΝ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ
ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΟΥ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΚΑΔΩΝ
ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΙΤΣΙΟΥ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΒΙΔΙΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΚΑ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΟΥ
ΚΟΥΣΤΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΓΟΥΡΑΔΩΝ
ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΥΛΑ
ΜΙΧΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΩΚΡΑΚΙΟΥ
ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η παρούσα κοινοποιείται δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προς τους κάτωθι Φορείς με την παράκληση να παρευρίσκονται :
 1. Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών & Διαποντίων Νήσων, κ.κ. Νεκτάριο
 2.  Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου &   Ηπείρου,  κ.κ. Σπιτέρη
 3. Τους Βουλευτές Κέρκυρας
 4. Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων,  κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο
 5. Τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 6. Τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ. Διονύσιο Παναγιωτόπουλο
 7. Τον Πρύτανη Ιονίου Πανεπιστημίου,  κ. Βασίλειο Χρυσικόπουλο
 8. Τις Νομαρχιακές Επιτροπές των Πολιτικών Κομμάτων του Εθνικού Κοινοβουλίου
 9. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας
 10. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας
 11. Το Οικονομικό Επιμελητήριο  της Ελλάδας– Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων
 12. Τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.)
 13. Την Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας
 14. Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας
 15. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας,
 16. Τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών  Κέρκυρας
 17. Τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας
 18. Τον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας
 19. Το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας
 20. Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Κέρκυρας
 21. Την ΕΛΜΕ Κέρκυρας
 22. Τον Ενιαίο  Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Κέρκυρας
 23. Την Ένωση Πολυτέκνων Κέρκυρας
 24. Τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»
 25. Το Τμήμα Κέρκυρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
 26. Την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας
 27. Τον Εμπορικό Σύλλογο Κέρκυρας
 28. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  Κέρκυρας
 29. Την Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας
 30. Τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Κερκυραϊκού Εμπορίου
 31. Την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας
 32. Την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας
 33. Τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών και Ναυτιλιακών Πρακτόρων Κέρκυρας
 34. Τα Μ.Μ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 35. Τους κ.κ. Πρόεδρους  Τοπικών Συμβουλίων Νέων
 36. Τον Σύλλογο Α.Μ.Ε.Α. Κέρκυρας
 37. Την Ένωση Χορωδιών Κέρκυρας
 38. Τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ  Νομού Κέρκυρας
 39. Το Παράρτημα Κέρκυρας  της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης
 40. Τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας
 41. Τον Ενιαίο Φορέα Καταστηματαρχών Παλιάς Πόλης
 42. Την Ομοσπονδία Κερκυραϊκών Συλλόγων Αττικής (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
 
Επίσης η παρούσα κοινοποιείται ομοίως δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προς όσους Δημότες ή Κατοίκους του Δήμου Κέρκυρας εξεδήλωσαν την επιθυμία προς τούτο και έχουν γνωστοποιήσει την  ηλεκτρονική τους διεύθυνση στην Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
 
 

Επιστροφή