Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 6-263/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 19/06/2017 )
 

                              
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α, Κέρκυρα 49100
Πληροφορίες : Σ. Αφεντουλίδου, Ο. Λούμπου, Ι. Σκούρα
Τηλ: 2661362 – 797 , 771 & -  788
Τηλεομοιότυπο : 26610 25555       
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : council@corfu.gov.gr      
                        
 
               
                                                                                                               
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού Τακτικής (6ης) Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας
στις 30-05-2017
   _________________
Αριθμ. Απόφασης : 6-263
Θέμα: «Συζήτηση για το πρόβλημα των Συμβασιούχων Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας».
 
 
Σήμερα την 30-05-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας συνήλθε σε τακτική (6η) Συνεδρίαση, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ της Παλαιόπολης ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, ύστερα από την υπ’ αριθμόν 25934/25-05-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πρόσκληση της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας.
 
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι 37 :
 
 1. Μουζακίτη Μαρία – Πρόεδρος
 2. Καλόγερος Νικόλαος - Αντιπρόεδρος
 3. Λάμπουρα Μαρία – Γραμματέας
 4. Καρύδης Γεώργιος
 5. Ραιδεστινός Γεώργιος
 6. Παντελιός Γεώργιος – Ηλίας
 7. Σκούπουρας Ανδρέας
 8. Ράλλης Νικόλαος
 9. Βλάχος Σπυρίδων
 10. Ασπιώτης Ευγένιος - Σπυρίδων
 11. Καββαδίας Βασίλειος
 12. Ασπιώτης Αλέξανδρος
 13. Καλούδης Σπυρίδων
 14. Γκούσης Νικόλαος 
 15. Βασίλειος – Άρης Μπαλής (προσήλθε κατά την εκφώνηση των ονομάτων)
 16. Φαϊτάς Αλέξανδρος
 17. Κορακιανίτης Νικόλαος
 18. Καζιάνης Σωτήριος
 19. Πρεντουλής Μάρκος
 20. Κουλούρης Αρσένιος
 21. Γουλής Ανδρέας
 22. Μάστορα Θεονύμφη – Αθανασία
 23. Λουκανάρης Θεόδωρος
 24. Υδραίου Μερόπη – Σπυριδούλα
 25. Μεταλληνός Δημήτριος
 26. Σερεμέτης Ιωάννης
 27. Χειρδάρης Νικόλαος
 28. Κόντης Κωνσταντίνος
 29. Τρεπεκλής Ιωάννης
 30. Δήμου Αλέξανδρος
 31. Ρίγγας Σπυρίδων
 32. Μουζακίτης Σπυρίδων
 33. Χαραλάμπους Χαράλαμπος
 34. Μάστορας Θεοχάρης - Μαρίνος
 35. Πελάης Σταμάτιος
 36. Αρμενιάκος Βασίλειος
 37. Πιέρρης Ιωάννης
 
 
Προσήλθαν: Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. οι κ.κ. Λ. Παγκράτης, Θ. Τσιμπούλη.
Αποχώρησαν : Μετά την ψήφιση του 5ου θέματος της Η.Δ. οι κ.κ. Ν. Γκούσης, Α. Κουλούρης, Ν. Καλόγερος, μετά την τοποθέτησή του στην έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος ο κ. Ν. Ράλλης, μετά την ψήφιση του 32ου θέματος της Η.Δ. η κ. Μ.Σ. Υδραίου, μετά τη ψήφιση του 61ου θέματος της Η.Δ. ο κ. Ι. Σερεμέτης. 
Απουσίαζαν: Οι κ.κ. Α.Σ. Γεωργόπουλος (δικαιολογημένως απών), Σ. Καρύδη, Ν. Αναστασόπουλος (δικαιολογημένως απών), Μ.Δ. Ράπτης, Στ. Απέργης, Ι. Τσιριμιάγκος, Σ. Κουλούρης, Γ. Μπούκα, Ι. Μαρκάτης, Γ. Μάμαλος (δικαιολογημένως απών).
 
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Νικολούζος προσκλήθηκε και ήταν παρών στη Συνεδρίαση.
 
 
Προσκλήθηκαν στη Συνεδρίαση οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων και ήταν παρόντες οι κάτωθι :
Τ.Κ. Μακράδων – κ. Γεώργιος Κούρκουλος
Δ.Κ. Αγ. Ματθαίου – κ. Αχιλλέας Ανδριώτης
Δ.Κ. Γαστουρίου – κ. Αχιλλέας Μώρος
Δ.Κ. Αλεπούς – κ. Χριστόδουλος Κότσης
Τ.Κ. Καστελλάνων Μέσης – κ. Αθανασία Πανάρετου
Δ.Κ. Μωραϊτίκων – κ. Αλέξανδρος Γιαννούλης
 
 
Το 5ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά τα προ ημερησίας διατάξεως - κατεπείγοντα.
 
 
       Η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε το 5ο θέμα της ημερησίας διατάξεως «Συζήτηση για το πρόβλημα των Συμβασιούχων Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας» (υπ’ αριθμόν 6-263) και αναφέρθηκε στην πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από το Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Κέρκυρας και διανεμήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ως εξής:
 
 
 
 
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ο Τ Α                                                                                                                                                                                                     Κέρκυρα 29/5/2017

ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


 
Α.Π.  22

 

ΠΡΟΤΑΣΗ- ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

                 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ
Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και δηλώνουμε την συμπαράστασή μας στον αγώνα τους.
Απαίτησή μας είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας στους συμβασιούχους των δομών του Δήμου και η καταβολή των δεδουλευμένων σε όλους τους συμβασιούχους.
Υπάρχει έλλειψη προσωπικού και οι ανάγκες είναι μόνιμες και επιτακτικές .Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου ,καθώς είναι προσωπικό που είναι έμπειρο και εξειδικευμένο,  καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες εξυπηρετώντας τις απαιτήσεις της κοινωνίας και μπορούν να πληρωθούν από τα ανταποδοτικά έσοδα των Δήμων γι αυτό ζητάμε την μετατροπή σε αορίστου χρόνου όλων των συμβάσεων  που έχουν παραταθεί με διαδοχικές διατάξεις νόμων.
Η διατήρηση του καθεστώτος εργασιακής ανασφάλειας, ομηρίας και η μείωση του προσωπικού των Ο.Τ.Α. πρέπει να τερματιστεί.
Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μεθόδευση που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου .Η υπηρεσία καθαριότητας πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα , τον απαραίτητο εξοπλισμό και στελέχωση από μόνιμο προσωπικό.
Στηρίζουμε το έργο και τον ρόλο των εργαζομένων στο τομέα της καθαριότητας, το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό και πρώτης γραμμής προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν ο Δήμος οι Δημότες και η πόλη προβλήματα στη λειτουργία τους, ιδιαίτερα τώρα που ξεκινά η τουριστική περίοδος και πολλαπλασιάζεται ο όγκος των απορριμμάτων.
Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επίλυση των παραπάνω θεμάτων και να διαφυλάξει την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σ. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ             Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

  

     Ακολούθως έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του είπε ότι «….τέτοια θέματα σε καμία αναπτυγμένη χώρα δεν θα έπρεπε να συζητούνται. Στην Ελλάδα όμως των μνημονίων, εργασίες που αφορούν στην κυριολεξία την κάλυψη μόνιμων και διαρκών αναγκών των Δήμων λύνονται για χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Απ΄ ότι πληροφορηθήκαμε η παρούσα κυβέρνηση χρησιμοποίησε το «τέχνασμα» της παράτασης των συμβάσεων επειδή σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις η χώρα στο σύνολό της δικαιούται να προσλαμβάνει προσωπικό το οποίο η πολιτική της βούληση ήταν να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών υγείας. Ως εκ τούτου υιοθέτησε το «τέχνασμα» της παράτασης των συμβάσεων μέχρι 31/12/2017.  Υπήρξε μία απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία θεώρησε ότι η απόφαση αυτή, παρά το γεγονός ότι ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, είναι αντισυνταγματική διότι παραβιάζει δικαιώματα άλλων οι οποίοι είναι σε αναμονή. Η απόφαση αυτή σίγουρα στηρίζεται σε νομικά πλαίσια όμως δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία των Δήμων. Διότι οι συμβασιούχοι οι οποίοι υπηρετούν ιδιαίτερα σε υπηρεσίες της καθαριότητας, σε νεκροταφεία, σε σφαγεία, σε κήπους κ.λ.π. εξυπηρετούν στην ουσία πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και χωρίς αυτούς η λειτουργία των Δήμων είναι αδύνατη. Προσωπικά εκφράζω την απορία κατά πόσο ένα από τα ανώτατα δικαστήρια του κράτους δεν βρήκε καμία αντισυνταγματικότητα στα όσα μνημόνια έχουν περάσει στη χώρα, καμία αντισυνταγματικότητα για την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, σε όλα αυτά που συντελούνται στην Ελλάδα, από την εποχή της κρίσης, αλλά εξαντλεί όλη αυτή την μελέτη για την αντισυνταγματικότητα στους συμβασιούχους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά την ενημέρωση που έχουμε από την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών.    Δεν είναι σε γνώση του Υπουργείου Εσωτερικών η Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά πληροφορίες η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζει ότι το 50% θα απολυθεί αμέσως και 50% να ισχύσει η σύμβασή τους μέχρι 31/12/2017. Το σίγουρο είναι ότι θα προβλέπει την καταβολή των δεδουλευμένων μέχρι  την ημέρα που εργάζονται. Δεν ξέρουμε ακόμα την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τί προβλέπει. Κανείς δεν ξέρει. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μελετά νομοθετική ρύθμιση τέτοια όπου θα διασφαλίζει την συνέχιση της εργασίας των συμβασιούχων στους Δήμους και να μην σταματήσει  η λειτουργία των δήμων. Εμείς είχαμε το πρόβλημα με 10 εργαζόμενους στο δήμο μας των οποίων το ένταλμα πληρωμής πήγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν εγκρίθηκε. Σε συναντήσεις που είχαμε με τους εργαζόμενους είπαμε ότι όσον αφορά τη γενική ρύθμιση περιμένουμε τις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας, όσον αφορά τα δικά μας μέτρα προσφέρθηκε ο δήμος να διαθέσει δικηγόρο και να προετοιμάσει μία προσφυγή των ίδιων των εργαζομένων στο δικαστήριο. Δικαιώθηκαν σήμερα και θα πληρωθούν άμεσα με απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό βέβαια δεν λύνει το ζήτημα της συνέχισης της εργασίας. Νομίζω ότι το συμβούλιό μας θα πρέπει να πάρει μία ομόφωνη απόφαση στήριξης των εργαζομένων στους δήμους, να καταγγέλει αυτή την πολιτική, προς κάθε κατεύθυνση και να εκφράζει με κάθε τρόπο την συμπαράσταση στους εργαζόμενους. Σαφέστατα είμαστε υπέρ της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού  στους δήμους. Από το 2014 έχουμε υποβάλλει αίτημα για την πρόσληψη 105 εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Πρασίνου κ.λ.π. όπου δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Αυτό πάλι υπόκειται στις προβλέψεις των μνημονιακών νόμων. Να εκφράσουμε και την ευαρέσκειά μας σ΄ αυτούς τους ανθρώπους που μοχθούν για να διατηρείται ζωντανή η λειτουργία του δήμου και η λειτουργία της κοινωνίας. Άλλοι δήμοι έχουν καταλήξει σε ψηφίσματα καταγγελτικά και συμπαράστασης προς τους εργαζόμενους όλης της χώρας».   
 
Έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Κέρκυρας κ. Στ. Κορφιάτης ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι «…στηρίζουμε τους συναδέλφους μας, θέλουμε μόνιμο προσωπικό στο Δήμο Κέρκυρας, μόνιμο προσωπικό στην υπηρεσία καθαριότητας, μαζί με τον μηχανολογικό εξοπλισμό που πρέπει να έχουμε, να διατηρήσουν μία δομή δημόσιου χαρακτήρα. Συμφωνούμε όλοι ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  Θεωρούμε την απόφασή σας δεδομένη και την στήριξη όλων των δημοτικών συμβούλων και όλων των παρατάξεων».
 
Έθεσε ερώτηση ο κ. Χαραλάμπους την οποία απάντησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Στ. Κορφιάτης.
 
Έλαβε το λόγο η Επικεφαλής της Παρατάξεως «ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ» κ. Μ.Σ. Υδραίου η οποία είπε στην τοποθέτησή της μεταξύ άλλων ότι «….τέτοια θέματα δεν πρέπει να δημιουργούν διχασμό και πόλωση αλλά θα πρέπει να μας βρίσκουν ομόφωνους. Οι ευθύνες δεν ανάγονται στη δικαστική εξουσία. Η δικαστική εξουσία κάνει τη δουλειά της, αποτελείται από εξειδικευμένους νομικούς και επιστήμονες και έχει ως ρόλο να ελέγξει τη νομιμότητα κάποιων νομοθετημάτων. Άρα η ευθύνη δεν είναι στο Ελεγκτικό Συνέδριο που σημειωτέον δεν έχουμε δει ακόμα την απόφαση. Οι ευθύνες είναι πρωτίστως πολιτικές και οι ευθύνες ανάγονται σε ένα νομοθέτημα που έγινε «στο γόνατο» από τον κ. Κατρούγκαλο, με απίστευτη προχειρότητα, με απίστευτη ανευθυνότητα, εξυπηρετώντας μόνο λαικϊστικους σκοπούς και μένουν τόσοι άνθρωποι εκτεθειμένοι και ξεκρέμαστοι ενώ είχαν στα χέρια τους μία σύμβαση εργασίας μέχρι 31/1/2017 , ενόψει της τουριστικής περιόδου και είναι δύσκολο να βρουν αλλού δουλειά.  Παρ΄ όλα αυτά οι περισσότεροι από αυτούς και προς τιμήν τους προσέρχονται στα καθήκοντά τους παρ΄ ότι τους οφείλονταν και δεδουλευμένα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας χρειάζεται μόνιμο προσωπικό. Εφόσον η Διεύθυνση Καθαριότητας εισπράττει τέλη από όλους τους δημότες ένα πολύ μεγάλο και σεβαστό ποσό, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να είναι αυτόνομη, να αποφασίζει για τη λειτουργία, να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό και στόλο, να μπορούν να πληρώνονται από τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλει ο κάθε δημότης και να μπορεί να ρυθμίσει τα θέματά της. Το πρόβλημα είναι πολιτικό και έγκειται στο ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αυτοδιοίκηση, αυτονομία, αυτοδιαχείριση και απόφαση για τα δημοτικά θέματα από την εκάστοτε δημοτική αρχή και πλειοψηφία. Θα πρέπει για κάποια θέματα να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε δήμου. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστούν κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Ελπίζω μέσα από την ΚΕΔΕ και άλλα θεσμοθετημένα όργανα να γίνει μία ουσιαστική παρουσία, διεκδίκηση , παρέμβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εργασίας για να γίνει ότι είναι απαραίτητο νομοθετικά, να γίνει μία ρύθμιση, ώστε και τα δεδουλευμένα να καταβληθούν που το θεωρώ αδιαπραγμάτευτο, αλλά τουλάχιστον αυτή η συμφωνία εργασίας που έγινε μέχρι 31/12/2017 να συνεχίσει να ισχύει. Από εδώ και πέρα να μην δίνονται υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να εργαστούν περαιτέρω θα πρέπει να τους γνωστοποιείται. Εμείς πρέπει να πιέσουμε για να μείνουν στην εργασία τους. Δεν είναι λύση να δοθούν όλα σε ιδιώτες. Είμαστε στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής για οτιδήποτε χρειαστεί. Δεν συμφωνούμε με το πρώτο σκέλος του ψηφίσματος επειδή δεν έχουμε δει ακόμα την απόφαση. Θα πρέπει να βγει ένα ψήφισμα ώστε να μην αδυνατήσει η θέση των ανθρώπων αυτών. Το θέμα είναι πολιτικό. 
 
 
Πήρε το λόγο ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ»  κ. Ι. Τρεπεκλής  ο οποίος είπε στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ότι «……έχω ζητήσει εδώ και αρκετό καιρό να συζητήσουμε τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «κουρελιάζεται» από το κεντρικό κράτος. Το λάθος είναι δικό τους. Έπρεπε να δώσουνε λύση. Ο Δήμος της Κέρκυρας έχει αφυδατωθεί από προσωπικό. Δυστυχώς ο θεσμός βουλιάζει παρασύροντας όλους τους αυτοδιοικητικούς και από αυτό έχουν συνέπεια όλοι οι εργαζόμενοι. Ο Δήμος της Κέρκυρας δεν μπορεί να στηριχθεί χωρίς όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι γραμμένοι και στο οργανόγραμμα. Τους χρειαζόμαστε. Υπάρχουν οι θέσεις. Αυτοί το ενέκριναν. Γιατί να μην προχωρήσουν σε προσλήψεις; Εδώ από το ταμείο το δικό μας και δεν μας αφήνουν να πληρώσουμε. Τι δουλειά έχει το Λογιστήριο του Κράτους να παρεμβαίνει στις προσλήψεις; Τί  δουλειά έχει το Υπουργείο Εσωτερικών να παρεμβαίνει στο σχεδιασμό που κάνει χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος της Κέρκυρας ποτέ δεν έκανε αυθαίρετες αιτήσεις για προσωπικό. Ήταν οι προτάσεις μας και παραμένουν ρεαλιστικές.  Είναι ευθύνη της κεντρικής εξουσίας. Οφείλετε να υψώσετε φωνή και ιδιαίτερα η ΚΕΔΕ. Ομόφωνα στηρίζουμε τους εργαζόμενους αλλά στην κατεύθυνση να δοθεί μία οριστική λύση και να μην κρατάνε σε αιχμαλωσία θεσμό και εργαζόμενους».
 
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ. Χ. Χαραλάμπους ο οποίος είπε στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ότι «…. η παράταξή μας από της 15 Μαϊου ζήτησε με επιστολή προς το Προεδρείο να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί αυτό το θέμα. Περιμέναμε μετά την τοποθέτηση του Δημάρχου να δοθεί ο λόγος στους συμβασιούχους. Κάθε εργαζόμενος σ΄ αυτή την χώρα και σε όλο το κόσμο δικαιούται μία θέση μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Η δικαιοσύνη έφτιαξε τους νόμους που ουσιαστικά διαιρεί τους εργαζόμενους. Ως παράταξη προτείνουμε ότι ο Δήμος δεν πρέπει να εφαρμόσει καμία απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν πρέπει οι Δήμοι να εφαρμόσουν τέτοιες επαίσχυντες αποφάσεις. Ένα στόχο πρέπει να έχουμε. Μία θέση μόνιμης και σταθερής εργασίας για όλους τους εργαζόμενους των δήμων. Επομένως όλοι οι Συμβασιούχοι να γίνουν τουλάχιστον αορίστου χρόνου».
Σχέδιο ψηφίσματος που κατατέθηκε από την Παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ :
 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ LOGO.jpg             
 
 
 
                                                              Προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας
                                                                                               Κέρκυρα  15/ 05/2017
Κυρία  Πρόεδρε,
Είναι γνωστή η εκρηκτική κατάσταση που προκλήθηκε από τη πρόσφατη ,απαράδεχτη από κάθε άποψη, απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίνεται παράνομη η ανανέωση των συμβάσεων  ( που γίνεται από το τέλος του 2015 ) των συμβασιούχων  εργατοτεχνιτών στους δήμους της χώρας. Παράνομη ακόμη κρίνεται και η πληρωμή των εργαζομένων για δουλειά που ήδη έχουν προσφέρει! Τεράστιες ευθύνες για την εκρηκτική αυτή κατάσταση και τις καταστροφικές συνέπειες για τους δήμους ,  που με μαθηματική ακρίβεια θα υπάρξουν εφόσον εφαρμοσθεί η συγκεκριμένη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν με τις πολιτικές για τους συμβασιούχους  που ακολούθησαν και ακολουθούν τόσο η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ—ΑΝΕΛ όσο και η ΝΔ.  
Κυρία  Πρόεδρε,
Για το τεράστιο αυτό πρόβλημα οι πέντε κομμουνιστές δήμαρχοι ( Ικαρίας, Καισαριανής, Πάτρας, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου) εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση -- την οποία και σας κοινοποιούμε— η οποία κατά την άποψη μας θέτει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση.  Ένα μικρό μέρος από αυτή αντιγράφουμε…. <<…Η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ και η ΝΔ τρίβουν τα χέρια τους με ικανοποίηση γιατί δικαιώθηκαν στην «αντάρα» που έστησαν καιρό τώρα για το ζήτημα. Η κυβέρνηση από την άλλη, μπορεί για μια ακόμη φορά, να νίβει τα χέρια της ως Πόντιος Πιλάτος και να επικαλείται υποκριτικά ότι τάχα «ήθελε αλλά δεν μπόρεσε»! ΧΙλιοπαιγμένο αντιλαϊκό έργο που επαναλαμβάνεται με θύμα τις ανάγκες, τις αγωνίες και τα δικαιώματα του λαού μας. Αυτή τη φορά στο στόχαστρό τους οι εκατοντάδες συμβασιούχοι που θα βρεθούν απολυμένοι και απλήρωτοι. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες των δήμων σε νευραλγικούς τομείς όπως η καθαριότητα , θα βρεθούν σε αδιέξοδο ! Και μάλιστα μέσα στο κατακαλόκαιρο ! …>>.
Κυρία Πρόεδρε,
Το κατεπείγον του θέματος είναι προφανές αφού ο δήμος της Κέρκυρας πλήττεται ανεπανόρθωτα από την απόφαση αυτή. Νευραλγικοί τομείς του δήμου μας . όπως η ήδη προβληματική καθαριότητα, θα καταστούν εντελώς ανήμποροι να αντεπεξέλθουν στοιχειωδώς στο έργο τους με ορατό τον κίνδυνο να ζήσουμε ξανά τις σκηνές απείρου κάλλους του περσινού καλοκαιριού με τα βουνά από σκουπίδια στους δρόμους του δήμου μας.
Κυρία Πρόεδρε,
Κατόπιν τούτων, σας ζητούμε να συγκαλέσετε άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τρόποι αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της.
                                                                                                                                Με εκτίμηση
        Χαραλάμπους Χαράλαμπος
             Επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ
                                                             Δήμου Κέρκυρας
                                                                                                                                                                                                                    
 
Το λόγο πήρε ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ν. Γκούσης  ο οποίος είπε στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ότι «…..το θέμα αυτό ξεκίνησε από μία διαρροή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και όλοι καταλάβαμε την πολιτική αμεροληψία και την έλλειψη σκοπιμότητας κάποιων κύκλων του δικαστικού συστήματος και των μιντιακών συνεργατών τους. Σαφώς είναι πολιτικό το θέμα. Είδαμε τις δικαστικές αποφάσεις που νομιμοποίησαν τις μειώσεις των μισθών και συντάξεων των μνημονιακών κυβερνήσεων και άλλες όπως η αξιολόγηση των διευθυντών κ.λ.π. Εάν η δικαιοσύνη περίμενε να ανακοινώσει την απόφασή της τότε η κυβέρνηση θα εκτελούσε αυτά που έχει προγραμματίσει. Συμφωνώ απόλυτα με το ψήφισμα του Συλλόγου των Εργαζομένων».
 
Πήρε το λόγο ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ. Βλάχος ο οποίος είπε στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ότι «…..πράγματι υπήρξε ένα πρόβλημα με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Γι’ αυτήν την απόφαση δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη η κυβέρνηση. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ευθύνεται για κάποιες πράξεις δικαστικών συμβουλίων. Αυτή η απόφαση είναι εναρμονισμένη και συμβατή με το 103 του συντάγματος. Ο Σύλλογος μπορεί να επισκεφθεί τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη, να συνομιλήσουν μαζί τους. Αυτή η κυβέρνηση έχει πρόθεση να αποκαταστήσει την πραγματικότητα και την αλήθεια ανανεώνοντας τις συμβάσεις με τους ήδη εργαζόμενους, γιατί συνταγματικά δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Το Υπουργείο και ο κ. Σκουρλέτης έχουν την άποψη ότι πρέπει να υιοθετήσουν την εργασιακή αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων. Υπάρχει πρόθεση. Μία επίσκεψη πιστεύω ότι θα κάνει καλό και θα φέρει και αποτέλεσμα. Θα υπάρξει σύμβαση ανανέωσης πάλι για ορισμένου χρόνου και γι’ αυτό δεν φταίει καμία κυβέρνηση και η παρούσα κυβέρνηση. Στη συνέχεια να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για να αποκατασταθεί αυτό το θέμα και να είναι μόνιμη η συνεργασία τους».
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παρατάξεως της Πλειοψηφίας – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Ε.Σ. Ασπιώτης είπε στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ότι «….και το 2016 το εργατικό προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας το μόνιμο προσωπικό, πήρε μέσα ατομικής προστασίας και το 2017 μετά από μία δωρεά ενός συμπολίτη, δόθηκαν μέσα ατομικής προστασίας αξίας 8.000,00 ευρώ, τα οποίαν μοιράστηκαν παπούτσια, γιλέκα και γάντια εργασίας. Βεβαίως έρχεται και η επόμενη προμήθεια όπου μέσα στο επόμενο δίμηνο όπου θα πάρουνε αυτά που δικαιούνται από το δήμο για το 2017. Πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι ότι υπάρχει γιατρός εργασίας στο Δήμο και βεβαίως όλοι οι εργαζόμενοι περνάνε από τις εξετάσεις και κάνουν τα εμβόλιά τους».
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παρατάξεως της Πλειοψηφίας κ. Γ. Καρύδης είπε στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ότι «……δεν διαφωνεί κανείς ότι όλοι πρέπει να έχουν μόνιμη και σταθερή εργασία. Μέχρι να συμβεί αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αντιξοότητες που έχουν μπροστά τους οι εργαζόμενοι με το υπάρχον πολιτικό και νομοθετικό καθεστώς. Πρέπει να δώσουμε λύσεις. Όλο το θέμα με το Ελεγκτικό δημιουργήθηκε από τα ΜΜΕ και τις ανακοινώσεις που έλαβαν χώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου την οποία δεν γνωρίζουμε τί λέει. Εξαιτίας αυτού δημιουργήθηκαν και απεργιακές κινητοποιήσεις και αντιδράσεις και τα πολιτικά θέματα και όλα αυτά που μεσολάβησαν. Σήμερα υπάρχει μία εξέλιξη η οποία είναι υπέρ των εργαζομένων και προήλθε από τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κολιοκώστα ο οποίος εξέδωσε μία εγκύκλιο η οποία απευθύνεται και προς το Δημόσιο και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και προς τους ΟΤΑ που λέει ότι οποιαδήποτε προσωρινή διαταγή βγαίνει από οποιοδήποτε δικαστήριο που δικαιώνει τον εργαζόμενο έστω και προσωρινά είναι υποχρεωμένο να την εφαρμόζει και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να πληρώνει και τα εντάλματα πληρωμής. Αξιοποιήστε την. Σήμερα δόθηκε αυτή η εγκύκλιος προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Στα πλαίσια του δημοσίου διαλόγου θεωρώ ατόπημα να υπάρχουν φωνές μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο οι οποίες να απολογούνται για κυβερνητικές επιλογές και να τοποθετούν πάνω από τα συμφέροντα του δήμου, των τοπικών κοινωνιών και των εργαζομένων στους δήμους, κομματικές και κυβερνητικές αποφάσεις. Συμφωνώ με το ψήφισμα. Θα ήθελα να συμπληρωθεί ένα νομικό σκέλος εφόσον το δέχονται οι εργαζόμενοι το οποίο λέει ότι με βάση το Σύνταγμα της Διεθνής Συμβάσης για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και την Ευρωπαϊκή σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι υποχρεωμένοι και ζητούμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο να γίνονται δεκτά από τους Δήμους, το Δημόσιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο όλα τα εντάλματα τα οποία βγαίνουν επ΄ ονόματι των εργαζομένων για τις πληρωμές τους και να γίνονται δεκτές όλες οι από προσωρινές διαταγές των δικαστηρίων που δικαιώνουν εργαζόμενους. Να το ζητήσουμε σαν πολιτική μας απόφαση». Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Ε.Σ. Ασπιώτης είπε συμπληρώνοντας ότι «….καλό είναι να μην κάνουμε πολιτική στις πλάτες των εργαζομένων.  Ο κ. Δήμαρχος, εγώ προσωπικά και η δημοτική αρχή από την αρχή σταθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων. Χωρίς αυτούς η υπηρεσία καθαριότητας δεν μπορεί να κάνει το έργο της. Από τη στιγμή που γίνονται απεργίες υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, αλλά εκείνες τις ημέρες του εορτασμού της 21ης Μαΐου, το προσωπικό δεν βγήκε να δουλέψει».
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παρατάξεως της Πλειοψηφίας κ. Γ. Ραιδεστινός είπε στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ότι «……η δουλειά που δίνουν οι άνθρωποι της καθαριότητας είναι σημαντική, είναι απαραίτητη, για το νησί μας για το Δήμο μας. Όπως είναι απαραίτητη  και για όλους τους άλλους δήμους σε όλη τη χώρα. Αλλά θα λυνόταν το πρόβλημα με μία επίσκεψη στον κ. Σκουρλέτη; Δυστυχώς βιώνουμε μία πλήρη υποταγή στις επιλογές των θεσμών, δανειστών και σ΄ αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί αντίθετοι. Πέρα από το αν θα έχουμε διαφοροποιήσεις ως προς το κείμενο του ψηφίσματος οφείλουμε να έχουμε ένα ενιαίο ψήφισμα που θα έχει αρχή και τέλος. Η αρχή λέει ότι υπάρχει ευθύνη της κυβέρνησης για τη διαχείριση του προβλήματος που υπακούει στους μνημονιακούς νόμους και τα αιτήματα που λένε άμεση αποκατάσταση εργασίας για όλους αυτούς που τώρα εκβιάζονται.  Νομίζω ότι οφείλουμε γρήγορα να βγάλουμε ένα ψήφισμα και ο Δήμος να πάρει άμεσες αποφάσεις».
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παρατάξεως «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Θ.Μ. Μάστορας είπε στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ότι «…..αν αποκωδικοποιήσει κάποιος τις  περισσότερες από τις τοποθετήσεις που προηγήθηκαν, με εξαίρεση του Επικεφαλής μας, θα βγάλει το συμπέρασμα ότι τελικά καμία πολιτική δύναμη απ΄ όσους κυβερνούσαν και κυβερνούν δεν ευθύνεται για το συγκεκριμένο πρόβλημα που συζητάμε και σήμερα. Δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να πέφτουν θύματα πολιτικής εξαπάτησης. Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την μονιμοποίηση των εργαζόμενων που ήρθαν στους Δήμους με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.  Είναι δικαίωμά τους η εργασία. Έχουν τη δύναμη στα χέρια τους. Θα επιθυμούσαμε να είναι ένα ομόφωνο ψήφισμα για να είναι ισχυρό. Αλλά να έχει μία βάση. Να έχει μία κατεύθυνση. Να είναι η μονιμοποίηση όλων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτό είναι το βασικό. Να βάζει ζήτημα και για τις ευθύνες. Τόσο των κυβερνήσεων όσο και της ΚΕΔΕ. Η Κεντρική Ένωση Δήμων είναι αυτή που ουσιαστικά κίνησε τη διαδικασία για να βγει η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση εμείς θέλουμε να είναι το ψήφισμα. Το κυρίαρχο είναι να βγάζουν συμπεράσματα οι ίδιο οι εργαζόμενοι. Είναι απορίας άξιο εργαζόμενοι στο Δήμο προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες ακριβώς, κάνουν τα ίδια πράγματα, το μόνο που τους διαφοροποιεί είναι το είδος της σύμβασής τους, να μην έχουν τα ίδια συνδικαλιστικά δικαιώματα αλλά πιο άδικο και πιο απορίας άξιο είναι αυτοί που υφίστανται να μην έχουν τα ίδια συνδικαλιστικά δικαιώματα να επιμένουν να τους εκπροσωπεί η διοίκηση ενός σωματείου που αρνείται να τους εντάξει. Εμείς αυτά δεν τα δεχόμαστε».
 
 
 
Ακολούθως η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
 
 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 
Αφού έλαβε υπόψη του :
 1. Το σχέδιο κειμένου ψηφίσματος - Αποφάσεως,
 2. Τις τοποθετήσεις των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων,
 3. Τις τροποποιήσεις επί του αρχικού κειμένου,
 4. Τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3),
 5. Τα άρθρα 93 – 100 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’/08-06-2006) και τα άρθρα 65 – 69 και 224 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010),
 6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τ. Α’) : «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74 τ. Α’), «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ/τος 318/1992 (Α/161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
 
Με τις θετικές ψήφους των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων της Παρατάξεως της Πλειοψηφίας
 
Των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων της Παρατάξεως «ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ» με την παρατήρηση της κ. Θ. Τσιμπούλη ότι «συμφωνούμε με το ψήφισμα πλην της 1ης παραγράφου ειδικά με τη πρόταση «καταγγέλλουμε την απαράδεκτη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου».  Δεν καταγγέλλουμε αποφάσεις. Εκφράζουμε την διαφωνία μας.
 
Των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων της Παρατάξεως «ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ» με την ίδια παρατήρηση που έκανε η κ. Θ. Τσιμπούλη.
 
Των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων της Παρατάξεως «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με την παρατήρηση που έκανε ο Επικεφαλής κ. Χ. Χαραλάμπους ότι «εμείς ως Παράταξη έχουμε καταθέσει ένα ψήφισμα το οποίο είναι πιο σωστό και πιο ολοκληρωμένο. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε το ψήφισμα που κατέθεσε ο Σύλλογος αν απαλειφθεί η απαράδεκτη φράση ότι «οι εργαζόμενοι μπορούν να πληρωθούν από τα ανταποδοτικά έσοδα των Δήμων» και ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται με τον γενικό τρόπο που πληρώνονται όλοι οι εργαζόμενοι. Επίσης να τονιστεί η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους συμβασιούχους. Είναι στόχος και κατεύθυνση του Δήμου μας. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκφράζει τη διαφωνία του με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και δηλώνουμε την συμπαράστασή μας στον αγώνα τους.
Απαίτησή του είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας στους συμβασιούχους των δομών του Δήμου και η καταβολή των δεδουλευμένων σε όλους τους συμβασιούχους.
Υπάρχει έλλειψη προσωπικού και οι ανάγκες είναι μόνιμες και επιτακτικές. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, καθώς είναι προσωπικό που είναι έμπειρο και εξειδικευμένο, καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες εξυπηρετώντας τις απαιτήσεις της κοινωνίας και γι΄ αυτό ζητά τη μετατροπή σε αορίστου χρόνου όλων των συμβάσεων που έχουν παραταθεί με διαδοχικές διατάξεις νόμων. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
Η διατήρηση του καθεστώτος εργασιακής ανασφάλειας, ομηρίας και η μείωση του προσωπικού των Ο.Τ.Α. πρέπει να τερματιστεί.
Είναι αντίθετο το Δημοτικό Συμβούλιο σε κάθε μεθόδευση που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Η υπηρεσία καθαριότητας πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα, τον απαραίτητο εξοπλισμό και στελέχωση από μόνιμο προσωπικό.
Στηρίζει το έργο και το ρόλο των εργαζομένων στο τομέα της καθαριότητας, το οποίο θεωρεί πολύ σημαντικό και πρώτης γραμμής προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν ο Δήμος, οι δημότες και η πόλη προβλήματα στη λειτουργία τους, ιδιαίτερα τώρα που ξεκινά η τουριστική περίοδος και πολλαπλασιάζεται ο όγκος των απορριμμάτων.
Καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επίλυση των παραπάνω θεμάτων και να διαφυλάξει εύρυθμη λειτουργία των Δήμων.
 
 
 
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6-263/30-05-2017
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ                                         ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΡΑ                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
                                                                         ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
 
 
 
 
 

Επιστροφή