Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ (ΕΙΔΟΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ) ΓΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ( 08/11/2017 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΚΕΡΚΥΡΑ   08 / 11 /2017
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                     Αρ. Πρωτ. :  56969
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                        
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            ΠΡΟΣ
ΤΗΛ: 26613 62767 – 781                                            ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΥΔΗ
                                                                                      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΟΙΣΟΧΟΙΑΣ-ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
                                                                                      ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΔΟΥΣΜΑΝΗ 45
                                                                                      ΚΕΡΚΥΡΑ        
                                                               
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
                                                                 
    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός αργυρού  μεταλλίου (Είδος Αργυροχρυσοχοΐας) για  ανακήρυξη σε επίτιμο δημότη»  στο πλαίσιο της ανακήρυξης σε επίτιμο δημότη του κ. Αλέκου Φασιανού στις 12 Νοεμβρίου 2017 και την απονομή σε αυτόν του Μεταλλίου Κερκυραϊκής Αξιοσύνης, προϋπολογισμού  440,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς
 
να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της έκθεσης-τεχνικής περιγραφής  της Δ/νσης Κοινωνικής  Προστασίας Παιδείας  και  Πολιτισμού καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.
 
Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Παρασκευή  10/11/2017 και ώρα : 10.30 π.μ. ώρα    λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.
Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 
Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός αργυρού  μεταλλίου (Είδος Αργυροχρυσοχοΐας) για  ανακήρυξη σε επίτιμο δημότη»
Προϋπολογισμού μελέτης :  440,20 €  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών   10/11/2017     ).
 
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
 
                                 
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)
 
 
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:
 
α) Το σύνολο των αναφερόμενων στη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών ως κάτωθι:
 
1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
 
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:
Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
 
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 
β) Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής  Προστασίας Παιδείας  και Πολιτισμού κα Ελένη Μωραΐτη  τηλ.26613-62772 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62767 – 781,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
                                                                  
 
                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
                                 
 
                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ
 

Επιστροφή