Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
Περίληψη προκήρυξης Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗΠΕΘΕΚ ( 04/01/2018 )
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ                                                                                                                               ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ,                                                                          ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ.)                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθμόν  5-9ης-2017 (ΑΔΑ: Ω1Λ1ΟΞΒ3-3Σ4)  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση µε επιλογή µίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ επί θητεία, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,  για διάστημα τριών (3) ετών.
Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιες/οι πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης  που επιλέγουν.
3. Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.            Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

2. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής πρέπει να προέρχεται από το χώρο του Θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά ( η επαγγελματική του εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται) και να έχει μία από τις εξής ιδιότητες:
 Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο.                                                                                                                                                 Θεατρικός Συγγραφέας, Μεταφραστής θεατρικών έργων, Θεατρολόγος, Χορογράφος, Κριτικός Θεάτρου, ή Συνθέτης με επαγγελματική εργασία και καταξίωση στο Θέατρο.
2. Παράλληλα πρέπει να έχει Διοικητικές ικανότητες, που να αποδεικνύονται από προηγούμενη εμπειρία του (παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση).

3. Θα πρέπει να έχει αντίστοιχο τίτλο σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.             
                                            
3.ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να έχει καλή γνώση της Αγγλικής .
2.Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (word, excel, powerpoint, internet).

Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας και ένα πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) για ολόκληρη τη θητεία του.             Επίσης αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων και προσόντων που αναφέρονται στις  παραγράφους 2. 1, 2, 3, και 3.1,2.
 Oι υποψήφιες/οι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.
Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποβολή Αιτήσεων:  Από  5-1-2018 έως και 30-1-2018     
Η αίτηση υποβάλλεται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 9.30 π.µ. έως 14.30 µ.µ. στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ/ 2Ος ΟΡΟΦΟΣ(πληροφορίες: κος Δαμιανός Χειρδάρης, τηλέφωνα .: 2661040136 – 2661040156 και 6973061114 - 6979977869 email: dipethek@otenet.gr ).       Η αίτηση κατατίθεται µε συνημμένα  τα δικαιολογητικά  (τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στην Προκήρυξη)  για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, τα οποία και θα αναγράφουν στην αίτηση τους.
Γ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.
Η παρούσα προκήρυξη αναλυτικά  θα αναρτηθεί στον κόμβο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                               ( https://diavgeia.gov.gr/, στην ιστοσελίδα του Δήμου(www.dimoskerkyras.gov.gr)  στο πεδίο «Ανακοινώσεις», στον χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης  (Δημοτικό Θέατρο 2ος όροφος) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ – Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α). Περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί   σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού και σε μια εφημερίδα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.                                                                        Η προκήρυξη κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.                                       Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 9.30 π.µ. έως 14.30 µ.µ. στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ/ 2Ος ΟΡΟΦΟΣ (πληροφορίες: κος Δαμιανός Χειρδάρης, τηλέφωνα .: 2661040136 – 2661040156 και 6973061114 - 6979977869).
Στη διάθεση των υποψηφίων είναι αναλυτικά η Προκήρυξη, τα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης στις ιστοσελίδες :                                                                                                                    1. του Δήμου Κέρκυρας (www.dimoskerkyras.gov.gr)                                                                                      2. στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( https://diavgeia.gov.gr/)                                                                                                                                                              3. καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                                                                                                                                                 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας
Στέφανος Κυπριώτης
 

Επιστροφή