Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ( 12/06/2018 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κέρκυρα 11/ 06 / 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                             Αρ.Πρωτ: 26012
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/νση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α
TK 49132, Κέρκυρα, ΕΛΛΑΔΑ,
τηλ.+30 2661362781, 2661362794
φαξ: 2661362702


Τίτλος Διαγωνισμού: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρο-νικής ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής τιμής ανά είδος.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού (εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών ελέγχου και συναφών αναλωσίμων) για τις ανάγκες συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Κερκυραίων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κέρκυρας.

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης .

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη , για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.

Αριθμοί αναφοράς CPV: 31531000-7 (Λαμπτήρες), 31527200-8 (Φωτιστικά εξωτερικών χώρων), 34993000-4 (Φωτιστικά οδών), 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό υλικό), 44321000-6 (Καλώδια), 39298900-6 (Διάφορα είδη διακόσμησης).

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-64616-64630-62781-799.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 219.995,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 177.416,00 €, ΦΠΑ : 42.579,84 €).

Εγγύηση συμμετοχής που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, μέχρι ποσού: #3.548 # €, τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κέρκυρας, Η δαπάνη θα βαρύνει τις πίστωσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα .στους κωδικούς Κ.Α.20.6662.001/180.000,00€ και Κ.Α.10.6661.002/40.000,00€.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Πα-ραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης αν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία, ζ) για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει πράξεις επιβολής προστίμου περί παράβασης της εργατικής νομοθεσίας και δεν αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών τα οποία θα κατατεθούν μόνο από τον μειοδότη).

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των υλικών από το Ταμείο του Δήμου Κέρκυρας, μετά την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, την έκδοση χρηματικών ενταλμά-των πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 12/06/2018

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 09/07/2018, ώρα 15:00 μ.μ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 60429

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου επίσης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες τοπικές και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα.

Κάθε ενδιαφερόμενος, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήτοι στις 13/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ..

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση που θα κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: διάστημα ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού..

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.    

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣΓεώργιος – Ηλίας Παντελιός

Επιστροφή

Έγγραφα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ( pdf 1773KB )
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ( pdf 2546KB )
ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ( doc 217KB )
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ( pdf 156KB )