Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ ( 07/01/2019 )
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                             Κέρκυρα, 27/12/2018
ΚΩΣΤΑ ΓΕΡΓΑΚΗ 38                                                           Αρ. Πρωτ.: 2078
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ.: 2661047520
ΦΑΞ: 2661039977
e-mail: xytaker@yahoo.gr
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
 
Ο Πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας
 
διακηρύσσει
 
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική απόψη προσφορά μόνο βάσει τιμής του έργου  Αποκατάσταση τριών (3) κυττάρων ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.
 
 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 3.740.00,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 2.216.621,50€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 398.991,87€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%),392.342,01€, αναθεώρηση: 8.173,65€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 723.870,97€.
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 64.7312.002 του προϋπολογισμού του Συνδέσμου.
 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
 
Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννιά (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
         
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/1/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21/1/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών [i] που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων[ii]και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.
 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 60.322,58€.
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Αναλυτικής διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της αναλυτικής διακήρυξης.
 
Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 2035/2018 απόφαση για την έγκριση της πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 και με την με αρ. 129/2018 καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Συνδέσμου.
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής…
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 8/1/2019  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 11/1/2019.
 
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
 
Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
         
Ο Πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας
 
 
 
Ευγένιος – Σπυρίδων Ασπιώτης


[i]     Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.
[ii]    Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).Επιστροφή