Πολεοδομία
Αρμόδια Υπηρεσία:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  - Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
Διεύθυνση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α 49100 Κέρκυρα ( 1ος Όροφος)
Τηλέφωνο: 26613 64600 ( γραμματεία )
mail : spkoron@gmail.com


Το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
κατανέμεται στα εξής γραφεία:
  1. Γραφείο Προϊσταμένου
  2. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
  3. Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών και Εκδόσεως Αδειών υπαίθριας διαφήμισης και επιγραφών
Γραφείο Προϊσταμένου
Στο Γραφείο πλην του προϊσταμένου υπάγεται και το προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Ο προϊστάμενος του τμήματος διευθύνει τη λειτουργία του, δίνοντας τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και εντολές, ελέγχοντας την εφαρμογή τους. Θεωρεί τις μελέτες και τις πιστοποιήσεις αρμοδιότητας του τμήματος. Ειδικότερα έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο π.δ. 337/1994.Το Τμήμα Πολεοδομίας έχει την ευθύνη για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και των απαιτούμενων στοιχείων ? δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων στην περιοχή ευθύνης του καθώς και του σχεδιασμού και της εφαρμογής των ολοκληρωμένων συνολικών παρεμβάσεων στην διοικητική περιοχή του Δήμου. Ειδικότερα για το χαρακτηρισμένο ως Ιστορικό Κέντρο τμήμα της πόλης συνεργάζεται με το αντίστοιχο Γραφείο παλιάς Πόλης.

Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
Έχει την ευθύνη για την έκδοση των οικοδομικών αδειών σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Ελέγχει τα σχέδια που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας από άποψη όρων δόμησης. Ελέγχει τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατά το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό. Ελέγχει τις στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας. Ελέγχει τις πάσης φύσεως μελέτες προς έκδοση οι κοδομικών αδειών. Χορηγεί βεβαιώσεις κυρίας χρήσεως κτισμάτων προϋφιστάμενων του 1955, εγκρίσεως εργασιών μικρής κλίμακας.

Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών και Εκδόσεως Αδειών υπαίθριας διαφήμισης και επιγραφών
Έχει την ευθύνη:

(α) του ελέγχου της νομιμότητας των οικοδομών και κτιριακών κατασκευών, της έκδοσης των σχετικών βεβαιώσεων για ηλεκτροδότηση, ύδρευση κ.λπ.,
(β) της εφαρμογής της διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδάφισης αυθαιρέτων, επιβολής προστίμων και εφαρμογής της διαδικασίας διατήρησης ή κατεδάφισης κτισμάτων και
(γ) τη σύνταξη εκθέσεων επικινδύνων οικοδομών.
(δ) Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κερκύρας και του ΥΠ.ΠΟ. για την έκδοση των απαιτουμένων αδειών διαφημιστικών πινακίδων σε υπαίθριους χώρους και προσόψεις κτιρίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και Υπουργικές αποφάσεις περί υπαίθριας διαφήμισης και την κοινοποίηση των αδειών αυτών αρμοδίως (Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών, Δημοτική Αστυνομία κ.λπ.) Μεριμνά για τη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών.


Περιεχόμενα