Επιχειρησιακά Τομεακά Προγράμματα
Τα ακόλουθα προγράμματα αποτελούν τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 για το Δήμο Κέρκυρας.