ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Α.Σ. ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΡΓΟ :  Τοπικό Σχέδιο Για Την Απασχόληση Προσαρμοσμένο Στις Ανάγκες Της Αγοράς Εργασίας Της Κέρκυρας.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 600.000,00 €

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ο προτεινόμενο σχέδιο αφορά σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση προώθησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας χωροθετούμενη στην περιοχή του Δήμου Κέρκυρας όπως ορίζεται στο Νόμο 3852/2010.
Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης θα κινηθεί σε τέσσερις άξονες:
  1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας σε νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού μέσω της υποστήριξης νέων ανέργων
  2. Ενίσχυση, προβολή και προώθηση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από νέους μηχανικούς και πτυχιούχους
  3. Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών,
  4. Ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας μέσω της υποστήριξης νέων αγροτών και νέων ανέργων.
  5. Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός, αγροτουρισμός, η καλλιέργεια και τυποποίηση γεωργικών και παραδοσιακών προϊόντων, οι νέες τεχνολογίες κ.α.
Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης εκτιμώνται στους εκατό (100) ενώ η κατανομή τους ανά ομάδα στόχο παρουσιάζεται παρακάτω.
Άνεργοι που θα δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση: 15
Άνεργοι που θα προωθηθούν στην απασχόληση: 30
Άτομα που θα συστήσουν κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (προβλέπεται η σύσταση δύο κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων): 25
Νέοι Επιστήμονες που θα επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες: 10
Αγρότες που θα επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες: 20
Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η δημιουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα προβλέπεται η δημιουργία είκοσι (15) νέων επιχειρήσεων, δύο (2) Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, δύο (2) Αγροτικών Συνεταιρισμών και επέκταση 10 επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από νέους επιστήμονες. Παράλληλα θα επιχειρηθεί και η προώθηση στην απασχόληση μιας ομάδας τριάντα (30) ωφελουμένων οι οποίοι θα προετοιμαστούν κατάλληλα μέσω κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης.