ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Αποκαταστάσεις χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμάτων Δ.Κέρκυρας
ΕΡΓΟ : Αποκαταστάσεις χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Κέρκυρας ( Δ.Δ.Εσπερίων, Δ.Δ. Θιναλίων, Δ.Δ. Μελιτειέων και Δ.Δ. Λευκιμμαίων)

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.980.000,00 €

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Αντικείμενο της πράξη είναι η αποκατάσταση 4 ανενεργών ΧΑΔΑ της Κέρκυρας, για τους 3 από τους οποίους υπάρχουν πλήρεις μελέτες και άδειες αποκατάστασης, ενώ για τον 4ο πρέπει να εκπονηθεί και μελέτη. Για τους 2 απ’ αυτούς θα διενεργηθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση των αντίστοιχων εκτάσεων από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες. Πιο αναλυτικά, οι ΧΑΔΑ που θα αποκατασταθούν είναι:
ΧΑΔΑ στη θέση «ΝΤΑΒΕΓΙΑ» του πρώην Δ. Εσπερίων στο Δ.Δ. Αγραφών, έκτασης 7 στρεμμάτων περίπου, με την 12814/20-10-2005 άδεια αποκατάστασης (και την 2762/2011 παράταση). Ο χώρος κατατάσσεται στην β΄ προτεραιότητα έργων αποκατάστασης. ΧΑΔΑ στη θέση «ΦΑΝΟΣ» Λουτσών (ή βάσει συμβολαίων των ιδιοκτητών στη θέση Ξερόλακα Περίθειας πρώην Δ. Κασσωπαίων) που χρησιμοποιήθηκε από τον πρώην Δ. Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας, έκτασης 19,72 στρεμμάτων, με την 12799/2005 άδεια αποκατάστασης (και την 2763/2011 παράταση). Ο χώρος κατατάσσεται στην β΄ προτεραιότητα έργων αποκατάστασης. ΧΑΔΑ στη θέση «ΑΛΕΥΡΟΠΑΡΙ» που χρησιμοποιήθηκε από τον πρώην Δ.
Μελιτειέων, έκτασης 16,43 στρεμμάτων, με άδεια αποκατάστασης επίσης. ΧΑΔΑ στη θέση «ΝΟΤΟΣ ΜΠΕΤΟΝ» που χρησιμοποιήθηκε από τον πρώην Δ. Λευκιμμαίων, έκτασης 18,35 στρεμμάτων, για τον οποίο δεν υπάρχει μελέτη και θα συνταχθεί στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης. Για τον 2ο και 3ο των ΧΑΔΑ (στις θέσεις Φανός και Αλευροπάρι) θα πραγματοποιηθεί απαλλοτρίωση κατά τα τμήματα που ανήκουν σε ιδιώτες.
Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση
των ΧΑΔΑ είναι:
  • Συλλογή διάσπαρτων απορριμμάτων και χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης απορριμματικού αναγλύφου.
  • Κατασκευή απλής επιφανειακής μόνωσης
  • Λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων (έργα πρασίνου)
  • Έργα συλλογής και μεταφοράς ομβρίων.
  • Έργα περιβαλλοντικού ελέγχου.
  • Λοιπά έργα (αντιπυρικά, περίφραξη κλπ)