ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ
ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς απορριμμάτων των Διαποντίων Νήσων μετά το κλείσιμο των ΧΑΔΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.100.000,00 €

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Ο Δήμος Κέρκυρας προκειμένου καταρχήν να μπορέσει να παύσει την λειτουργία των 3 ενεργών ΧΑΔΑ στα Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι) , πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και διάθεσής τους στον ΧΥΤΑ Κέρκυρας. Η πρόταση συνεπώς περιλαμβάνει χρηματοδότηση της προμήθειας του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, των μελετών αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και των έργων κατασκευής των αντίστοιχων έργων. Οι μελέτες ( Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης και Οριστικές) των 3 ΧΑΔΑ θα οδηγήσουν στα απαραίτητα έργα αποκατάστασης, αφού εξασφαλισθούν παράλληλα και οι άδειες αποκατάστασης. Η προμήθεια αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό συλλογής & μεταφοράς οικιακών απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών που προέρχονται από τα Διαπόντια νησιά προς διάθεση στο χώρο υγειονομικής ταφής του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει : ένα (1) γερανοφόρο όχημα μεταφοράς μεταλλικών απορριμματοδεκτών κλειστού ή ανοικτού τύπου, απορριμματοδέκτες κλειστού τύπου με σύστημα συμπίεσης 4:1 ( press container) χωρητικοτήτων 20-25 m3 απορριμματοδέκτες ανοικτού τύπου ανακυκλώσιμων υλικών χωρητικοτήτων 20- 30m3.
Ο παραπάνω εξοπλισμός θα καλύψει στο 100% τις ανάγκες συλλογής και διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί το κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ που λειτουργούν στα Διαπόντια νησιά. Οι 3 ΧΑΔΑ, έκτασης 1,5 έως 2,5 στρ., είναι στις θέσεις «ΣΑΝΤΑΡΔΟ» Ερείκουσας, «ΦΥΚΙ» Οθωνών και «ΠΕΡΑΚΟΝΤΡΑΚΑΣ» Μαθρακίου και λειτουργούν άνω της 20ετίας ένας ανά νησί.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ είναι:
  • Συλλογή διάσπαρτων απορριμμάτων και χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης απορριμματικού αναγλύφου.
  • Κατασκευή απλής επιφανειακής μόνωσης
  • Λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων (έργα πρασίνου)
  • Έργα συλλογής και μεταφοράς ομβρίων.
  • Έργα περιβαλλοντικού ελέγχου.
  • Λοιπά έργα (αντιπυρικά, περίφραξη κλπ)