ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών
ΕΡΓΟ : Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Κέρκυρας

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 925.096,55 €

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο αφορά στην υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network – MAN) στο Δήμο Κερκυραίων με βασικό στόχο: τα ευρυζωνικά δίκτυα, ως Μητροπολιτικά δίκτυα, να διασύνδεουνε τα κτίρια δημοσίου συμφέροντος στο Δήμο Κερκυραίων. Βασική αρχή είναι η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης όσο και περιεχομένου προς όφελος του καταναλωτή-χρήστη, που θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών με κοστοειδή τρόπο. Η Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών, θα διευκολύνει την απελευθέρωση της αγοράς, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και παράλληλα, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των δημοτών με άνοδο του επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών.