ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Τεχνική Βοήθεια Δ. Κέρκυρας
ΕΡΓΟ : Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κέρκυρας

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 €

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κέρκυρας για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορεί να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Ο Δήμος
Κέρκυρας έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, προτίθεται να υποστηρίξει τα προτεινόμενα -στο ΕΣΠΑ- έργα ως εξής :
  • Σύνταξη σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης όλων των σχολείων του Δήμου και ενεργειακή επιθεώρηση στα τριάντα (30) από αυτά, του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων Δήμου Κέρκυρας»
  • Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας και πρότασης αξιοποίησης, του έργου «Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίου "Πετσάλη"».
  • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων των προτεινόμενων πράξεων (15 προτεινόμενες πράξεις ως ο υποβαλλόμενος πίνακας).
Τα έργα για τα οποία ο Δήμος Κέρκυρας θα χρειαστεί τεχνική υποστήριξη αφορούν σε έργα που προτείνονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (έχει ήδη υποβληθεί και εγκριθεί το προσχέδιο και βρίσκεται υπό εκπόνηση το τελικό σχέδιο), σε έργα σχολικής στέγης, σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης (έχει υποβληθεί και δεν εκγρίθηκε πρόταση στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ") και σε λοιπά έργα. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι (12) μήνες και τα παραδοτέα αναλύονται ανά Ενότητα Εργασιών στην ενότητα 3 "Παραδοτέα Πράξης".