ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης
ΕΡΓΟ : Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Κέρκυρα και στους Παξούς

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.000,00 €

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Το προτεινόμενο σχέδιο αφορά σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση προώθησης στην απασχόληση ανέργων από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες χωροθετούμενη στην περιοχή της Κέρκυρας και Παξών. Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης εκτιμώνται στους 98 (88 από Κέρκυρα και 10 από Παξούς). Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η δημιουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης πέντε ωφελουμένων, καθώς και η προώθηση στην απασχόληση μιας ομάδας 78 ωφελουμένων οι οποίοι θα προετοιμαστούν κατάλληλα μέσω κατάρτισης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής. Παράλληλα θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες Δράσεις Ενημέρωσης- Ευαισθητοποίησης τόσο των δυνητικών ωφελουμένων όσο και του κοινωνικού και επαγγελματικού ιστού της περιοχής παρέμβασης, καθώς και Δικτύωσης με όλους τους αρμόδιους φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής. Ειδικότερα προβλέπεται η δημιουργία 15 επιχειρήσεων και μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού πέντε ωφελουμένων. Παράλληλα, για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου, θα αξιοποιηθεί δυνητικά το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, όπως οι δράσεις των ΠΕΠ, του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας & Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και του ΟΑΕΔ (ΝΘΕ, ΝΕΕ). Ο πυρήνας του σχεδίου εστιάζεται στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και απασχόλησης στους τομείς των ποιοτικών και εξειδικευμένων και εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών, του αγροτουρισμού και της διάθεσης τοπικών προϊόντων και της πράσινης οικονομίας, με ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η Ομάδα-Στόχος των Ωφελουμένων θα περιλαμβάνει Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, Άτομα με αναπηρία (κινητικά προβλήματα - νοητική υστέρηση), Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και Χρήστες ουσιών