Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Tourism Promotion to New Markets
IPA Cross-border Programme “Greece-Albania 2007-2013”

TPNM / Tourism Promotion to New Markets

Acronym: TPNM

Project title
: Tourism Promotion to New Markets

Priority axis: 1. Enhancement of cross-border economic development

Measure: 1.1 Promotion of entrepreneurship

Overall Lead Partner & Financial Lead Partner: Municipality of Corfu
Financial Lead Partner 2: Regional Council of Vlora
Partners: EC Business Innovation Centre of Epirus
Budget: 392.990,00 €

Description: The Tourism Promotion to New Markets project(TPNM) comes to address issues emanating from the difficulty of CBC areas to increase their competitiveness as a common tourist product.The project aims to unify the touristic product of theCBC area for increasing the visibility of its touristic potential and promote its attractiveness not only to domestic and EU markets but also to new touristic origins (Russia,Japan,China), while strengthening tourism business ties in both sides.To that end, five partners from Greece and Albania have joined forces to create the conditions of a unified touristic product of the cross border area, capable of stimulating touristic development. The partners will develop an integrated web-based tourism platform which will host all the information about tourist attractions, activities and amenities of the area that nowadays is dispersed in various sites bothsides. It will also incorporate a graphical presentation of monuments/interesting sites of the CBC area will use uploading on Google maps and extensive translation to languages of new tourist markets.It will also incorporate technologystate of art tools, including applications for mobiles and social web media. For the best design and use of these instruments, a marketing media plan will be conducted.In addition,business to business meetings will help to identify common opportunities-threats and to formulate a common strategy for the promotion of the touristic product of the area.In this dimension, hav

Project details:
Call No: 1st
Protocol No: 1556/ 06-04-11
Signature date of the Overall Contract: 1/11/2012
Signature date of the Grant Contract: 19/3/2012
Signature date of the subsidy contract:
Subsidy Code: A1-1.1-187