ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών δημοτικών χώρων στάθμευσης
ΕΡΓΟ : Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών δημοτικών χώρων στάθμευσης

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – Πράσινο Ταμείο

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100 .000,00 €

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η προμήθεια αφορά στην εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφισταμένων χώρων στάθμευσης του Δήμου Κέρκυρας και ειδικότερα του κλειστού χώρου στάθμευσης της «Κάτω Πλατείας».
Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης με ηλεκτροκίνητες μπάρες πρόσβασης σε κάθε είσοδο και έξοδο, τερματικά εσόδου - εξόδου, αυτόματους σταθμούς πληρωμής για την έκδοση εισιτηρίων, καθώς και εξειδικευμένο λογισμικό μαζί με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την ορθολογικότερη διαχείρισή του. Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση πληροφοριακών ηλεκτρονικών πινακίδων για τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης, καθώς και η εγκατάσταση διαφόρων άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως π.χ. αναγνώρισης πινακίδων OCR με κάμερες, αλλά και η διασύνδεσή τους με το σχεδιαζόμενο από τον Δήμο της Κέρκυρας σύστημα καθοδήγησης οδηγών για τις θέσεις στάθμευσης στους δημόσιους χώρους στάθμευσης του Δήμου. Η πληροφορία που θα παρέχεται στους οδηγούς θα αφορά στη διαθεσιμότητα ή μη των θέσεων (π.χ. πλήρες / ανοικτό).