Αντιδήμαρχοι

Το έργο του Δήμαρχου επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.


Σύμφωνα με την Α.Π. 15566/29-3-2017 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ 6ΖΥΛΩΕΑ-0ΟΒ )

Τροποιοιήσεις:
  • Α.Π. 52509/13-10-2017 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας περί «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Χωροταξίας». (ΑΔΑ 6Υ7ΒΩΕΑ-ΧΦΙ )
  • Α.Π. 52560/13-10-2017 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας περί «Μεταβίβαση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Χωροταξίας στον κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ερείκουσας κ. Ανδρέα Γουλή.» (ΑΔΑ 6ΘΞ1ΩΕΑ-ΖΘ6 )
  • Α.Π. 6251/09-2-2018 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.» (ΑΔΑ 6Δ34ΩΕΑ-Χ33 )
  • Α.Π. 8757/26-2-2018 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας περί «Τροποποίηση της αριθ. 15566/2017 απόφασης Δημάρχου Κέρκυρας περί ορισμού Αντιδημάρχων.» (ΑΔΑ 96ΗΩΩΕΑ-2ΞΓ )
  • Α.Π. 10722/7-3-2018 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας περί «Ορισμός Αντιδήμαρχου στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων και Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου στον Τομέα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.» (ΑΔΑ ΨΛ8ΔΩΕΑ-Β0Δ )
  • Α.Π. 50104/29-10-2018 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας περί «Τροποποίηση των υπ' αρίθμ.15566/29-03-2017 και 6251/9-2-2018 αποφάσεων περί ορισμού αντιδημάρχων και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους αντιδημάρχους κ.κ. Ασπιώτη Ευγένιο - Σπυρίδωνα και Καλούδη Σπυρίδωνα.» (ΑΔΑ ΩΒΓΘΩΕΑ-Ξ8Ο )


ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Γεώργιος-Ηλίας  Παντελιός
(29/3/2017-Σήμερα)
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Χωροταξίας 
Ανδρέας Γουλής
(13/10/2017 - Σήμερα )

Νικόλαος Αναστασόπουλος 
(29/3/2017- 13/10/2017)
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Αστικού Πρασίνου
Ευγένιος - Σπυρίδων Ασπιώτης
(29/3/2017- 29/10/2018 )
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Σπυρίδων Καλούδης
(29/10/2018- Σήμερα )

Αντιδήμαρχος Αστικού Πρασίνου
Ευγένιος - Σπυρίδων Ασπιώτης
(29/10/2018- Σήμερα )

  Αντιδήμαρχος Πρόνοιας-Κοινωνικής Πολιτικής-Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού
Ανδρέας Σκούπουρας
(29/3/2017-Σήμερα)

Αντιδήμαρχος Βιομηχανίας και Εμπορίου 
Βασίλειος- Άρης Μπαλής
(29/3/2017-Σήμερα)

 Αντιδήμαρχος Παιδείας & Τουρισμού
Βασίλειος Καββαδίας
(29/3/2017-9/2/2018)
 Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια βίου Μάθησης και Αθλητισμού & Νέας Γενιάς
Σταμάτιος Απέργης
(9/2/2018-Σήμερα)
 Αντιδήμαρχος Τουρισμού
Βασίλειος Καββαδίας
(9/2/2018-Σήμερα)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος-Ηλίας  Παντελιός

 ΧΩΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων Θεονύμφη-Αθανασία(Νόνη)  Μάστορα
(7-3-2018-Σήμερα)
Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου & Κασσωπαίων Σπυρίδων Καλούδης
(29/3/2017-9/2/2018)
Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου & Εσπερίων Σπυρίδων Καλούδης
(9/2/2018- Σήμερα)
Δημοτικές Ενότητες Θιναλίου & Κασσωπαίων Μάρκος Πρεντουλής
(9/2/2018- Σήμερα)
Δημοτικές Ενότητες Κορισσίων, Λευκιμμαίων & Μελιτειέων

 

 Αλέξανδρος Ασπίωτης
(29/3/2017-26/2/2018)
Δημοτικής Ενότητας Λευκιμμαίων

 

Αρσένιος Κουλούρης
(26/2/2018-Σήμερα)
Δημοτικές Ενότητες Κορισσίων& Μελιτειέων

 

Αλέξανδρος Ασπίωτης
(26/2/2018-Σήμερα)
Δημοτικές Ενότητες Αχιλλείων & Παρελίων

 

Γεώργιος Καρύδης
(29/3/2017-Σήμερα)
Δημοτικές Ενότητες  Φαιάκων & Παλαιοκαστριτών

 

Νικόλαος Κορακιανίτης
(9/2/2018-Σήμερα)

Γεώργιος Ραιδεστινός
(29/3/2017-9/2/2018)
Δημοτική Ενότητα  Μαθρακίου Θεονύμφη-Αθανασία(Νόνη)  Μάστορα
(29/3/2017-Σήμερα)
Δημοτική Ενότητα Ερείκουσας Ανδρέας Γουλής
(29/3/2017-Σήμερα)
Δημοτική Ενότητα  Οθωνών Θεόδωρος Λουκανάρης
(29/3/2017-Σήμερα)