Αντιδήμαρχοι

(Α)
Το έργο της Δήμαρχου επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.
Σύμφωνα με την Α.Π. 2399/20-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ ).


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοίκησης
Γεώργιος-Ηλίας  Παντελιός
(20/9/2019-30/9/2020)
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Δικτύων
Νικόλαος Καλόγερος
(20/9/2019-30/9/2020)
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Ιωάννης Σερεμέτης
(20/9/2019-30/9/2020)
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας & Πολιτικής Προστασίας
Θεοχάρης Γιώτης
(20/9/2019-30/9/2020)
Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης
Παναγιώτης Βαρούχας
(20/9/2019-30/9/2020)
  Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Ανάπτυξης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Παναγιώτα   Τζάννε
(20/9/2019-30/9/2020)
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Πρωτογενούς Τομέα.
Χρυσούλα Τόμπρου Γκίνη
(20/9/2019-30/9/2020)
 Αντιδήμαρχος Χωροταξίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Περιβάλλοντος
Δημήτριος Κατέχης
(20/9/2019-30/9/2020)
 Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας & Κοινωνικού Έργου

Ανδρέας Σκούπουρας
(20/9/2019-30/9/2020)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων , Υποδομών & Δικτύων  κ. Νικόλαος Καλόγερος και όταν απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες της ασκεί η Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Ανάπτυξης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης  κ. Τζάννε Παναγιώτα.  • Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Αντιδημάρχους του Δήμου. [ΑΔΑ 68Λ946ΜΓ2Α-Ο0Τ]


Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων διατηρεί στην αρμοδιότητά της την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία των Δημοτικών Ενοτήτων Ερείκουσσας και Μαθρακίου(Β)
Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

  • Η κα. Ζερβού Μαρία του Σπυρίδωνος, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο για θέματα που αφορούν
α) στην Παιδική ηλικία, την Παιδεία και τη δια βίου μάθηση καθώς και για τον συντονισμό των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και
β) την μέριμνα, εποπτεία και συνεργασία με τους Προέδρους, τα μέλη και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής ενότητας Φαιάκων. 
  • Τον κ. Μωραϊτη Σπυρίδωνα του Προκοπίου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο υπεύθυνο για την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στους παραπάνω τομείς μπορεί να του μεταβιβαστεί με νεότερη απόφασητης Δήμαρχου.
  • Τον κ. Μελίδη Βασίλειο του Γερασίμου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα - ζητήματα που αφορούν:
α) τη δημοτική ενότητα Κερκυραίων - Πόλη της Κέρκυρας και περιαστικές περιοχές - και την επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Κοινότητας Κερκυραίων.
β) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους, και μέλη των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ.
γ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
  •  Τον κ. Ραράκο Ευάγγελο του Ευτύχιου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα – ζητήματα που αφορούν :
α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια της ΔημοτικήςΕνότηταςΠαλαιοκαστριτών.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω ΔΕ.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους, μέλη και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή τηςη Δήμαρχος.
  • Τον κ. Κατέχη Αλέξανδρο του Σπυρίδωνος, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα – ζητήματα που αφορούν :
α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Ερείκουσσας.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω ΔΕ.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
  • Τον κ. Αργυρό Βασίλειο του Αναστασίου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα – ζητήματα που αφορούν :
α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Μαθρακίου.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω ΔΕ.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
Στ) Την μέριμνα για τους υδάτινους πόρους και τα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης, την καταγραφή συναφών προβλημάτων και συμβολή στην επίλυσή τους.
  • Τον κ. Νεράντζη Σπυρίδωνα του Γεωργίου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, υπεύθυνο για τις νησίδες Λαζαρέτο και Βίδο, καθώς επίσης και για την κατάρτιση Μητρώου Εθελοντών σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.