Newsletter
*
Προσκλήσεις-Ημερήσιες Διατάξεις Συλλογικών Οργάνων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 18/01/2019 )

  

                              

 
             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

  Κέρκυρα 18 Ιανουαρίου 2019

   Α.Π.  2694 / 2019

  Προς  :

1. κ. Κωνσταντίνο Νικολούζο

Δήμαρχο Δήμου Κέρκυρας

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Κέρκυρας

3. κ.κ. Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κέρκυρας

 

Κοινοποίηση :

(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

 

 

 

*****************

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, στις 24 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

 

1.         Ανακοινώσεις.

2.         Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3.         Αποστολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση του παραλιακού μετώπου της πόλης της Κέρκυρας στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

4.         Έγκριση α) της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ Ο.Τ.Α. και β) της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του πάρκινγκ της Κάτω Πλατείας στην ως άνω εταιρεία (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

5.         Έγκριση προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).

6.         Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την από κοινού συνεργασία τους στις τουριστικές εκθέσεις του Βερολίνου (ITB Berlin 2019) και του Λονδίνου (World Travel Market WTM 2019) (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).

7.         Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).

8.         Αίτημα για έκδοση ψηφίσματος περί άρσης της φορολόγησης των Προέδρων των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που αφορούν στα έξοδα κίνησής τους (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης).

9.         Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Enhancing regional transportation through Sustainable Water Aerodrome Network» και ακρωνύμιο «SWAN» από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

10.    Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

11.    Έγκριση εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών και επιβολής της νόμιμης εισφοράς δακοκτονίας, στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).

12.    Έγκριση σύναψης  Σύμβασης Συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, εντός των ορίων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

13.    Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους μέρους της αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Κέρκυρας  για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

14.    Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας (απόσπασμα πρακτικού 1/17ης/20-11-2018) (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).

15.    Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας (απόσπασμα πρακτικού 1/18ης/24-12-2018) (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).

16.    Έγκριση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για το έτος 2019 του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας (απόσπασμα πρακτικού 2/18ης/24-12-2018) (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).

17.    Έγκριση εισηγητικής έκθεσης του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδά του για το έτος 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (απόσπασμα 3/18ης/24-12-2018 (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).

18.    Έγκριση της υπ’ αριθμόν 12-6/13-11-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην είσοδο υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων του κ. Γεωργίου Νικόλα, επί της οδού Ι. Θεοτόκη και 8ης παρόδου αυτής  (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

19.    Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας των συμβάσεων για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στις Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Οθωνών, Μαθρακίου και Ερείκουσας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

20.    Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Αλευροπάρι του πρώην Δ. Μελιτειέων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

21.    Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

22.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχής Ιονίου Βουλής παλιάς πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

23.    Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Κέρκυρας 2017 – 2018» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

24.    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων Δ.Ε. Κερκυραίων, Δημοτικού Θεάτρου και λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων»

25.    Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

26.    Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

27.    Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση – βελτίωση Ναυσιθόειου Γυμναστηρίου» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

28.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Αλευροπάρι του πρώην Δ. Μελιτειέων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

29.    Έγκριση αποχαρακτηρισμού οικογενειακού τάφου (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

30.    Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως εκτέλεσης της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Πολιτικών και Διαδικασιών για συμμόρφωση του Δήμου Κέρκυρας στις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

31.    Συμβιβαστική λύση μίσθωσης ακινήτου Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστρίτσας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

32.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων 59355/18-12-2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

33.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων 60877/24-12-2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

34.    Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Φαιάκων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

35.    Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παρελίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

36.    Έγκριση 6ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παρελίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

37.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παρελίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

38.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Θιναλίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

39.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

40.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

41.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Εσπερίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

42.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Κασσωπαίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

43.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Φαιάκων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

44.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας από 04/09 – 30/09/2018» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

45.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου από 05/09 – 30/09/2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

46.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου από 1/10 – 31/10/2018» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

47.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών από 04/09 – 30/09/2018» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

48.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της σύμβασης «Προμήθεια απορριμματοδεκτών» για το τμήμα 3 «Υπόγειοι κάδοι και Ανταλλακτικά» και τροποποίησή της χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όσον αφορά στη χρονική διάρκειά της (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

49.    Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως του χρόνου της σύμβασης «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

50.    Διαγραφή λόγω συνωνυμίας και λανθασμένης εγγραφής, ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις ΚΟΚ και χρέωσή της σε νέο χρεώστη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2475/17-01-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

51.    Ακύρωση χρηματικού καταλόγου λόγω μη υπογραφής σύμβασης, σύμφωνα με την από 07-01-2019 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

52.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Ασφάλεια – Φύλαξη Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών από 01/10/2018 έως 19/01/2018 (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).

53.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Υπηρεσία φιλοξενίας – διαμονής στα πλαίσια της εκδήλωσης δωρεάν ελέγχου μέτρησης οστικής πυκνότητας στο Δήμο Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).

54.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Εργασίες κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στη Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).

55.    Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως του χρόνου ισχύος της σύμβασης «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).

56.    Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες επισκευής Μικροφωνικού Συνεδριακού Συστήματος», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 60507/21-12-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου). 

57.    Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμόν 23-626/11-10-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).

58.    Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 27-891/2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την ημερομηνία μετακίνησης (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).

59.    Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Αθλητικός όμιλος Κασσιόπης ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

60.    Επιβολή προστίμου στον κ. Αθανάσιο Μπότση του Νικολάου λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

61.    Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Κορακιανίτη Αρετή και ΣΙΑ Ε.Ε.» λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

62.    Παραχώρηση χρήσεως διαμερίσματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, άνευ ανταλλάγματος, σε πολύτεκνη οικογένεια, δικαιούχο διαμερίσματος στο συγκρότημα κατοικιών τ. Ο.Ε.Κ. ‘ΚΕΡΚΥΡΑ V’ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

63.    Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

64.    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως εκπροσώπων του Δήμου Κέρκυρας στη συγκρότηση Επιτροπής του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθμός 20 (ΦΕΚ 1929/τ. Β’/2018) όπως ισχύει (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

65.    Αντικατάσταση Μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Κέρκυρας

 

 

Μαρία Μουζακίτη

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΜΑΡΙΑ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ

ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΡΥΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΡΑΠΤΗΣ ΜΗΝΑΣ - ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΡΗΣ

ΣΚΟΡΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΦΑΪΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ

ΓΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ

ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΜΠΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΕΛΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

(με την παράκληση να παρευρίσκονται)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΡΟΥ

ΒΙΤΑΛ ΙΩΣΗΦΙΝΑ – ΡΑΧΗΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ

ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ

ΚΑΤΕΧΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΩΤΩΝ

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ

ΚΟΜΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ

ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΝΑΛΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΠΟΥΣ

ΚΟΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

ΜΟΣΧΑΤ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΡΑΣ

ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ

ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΦΩΚΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ

ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ

ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΒΑΡΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ

ΚΑΤΕΧΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΩΡΑΙΤΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΛΩΜΟΥ

ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΑΠΑΔΩΝ

ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

************

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

(με την παράκληση να παρευρίσκονται)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΡΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΥ

ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΑΔΩΝ

ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΑΔΩΝ

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΩΝΑ

ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΑΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ

ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΓΥΡΟΥ

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΩΝ

ΛΩΜΗΣ ΦΟΙΒΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΤΑΔΩΝ

ΑΡΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΤΖΩΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΔΕΚΑ

ΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΩΝ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΩΝ

ΜΠΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΑΣ

ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ

ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΑΜΑΔΩΝ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΣΠΕΡΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΔΟΥΛΩΝ

ΒΛΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΕΡΝΩΝ

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΓΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙΟΥ

ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΑΡΙΟΥ

ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΝΑΛΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΙΟΥ

ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΣΩΝ

ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΩΝ

ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΑΤΩΝ

ΜΙΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ

ΚΑΣΣΑΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΕΙΑΣ

ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΕΡΩΝ

ΤΡΟΥΣΑΣ ΠΗΤΕΡ-ΠΕΝΤΡΟ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΜΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ

ΚΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΑΚΙΟΥ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΙΩΝ

ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥΛΩΝ

ΤΟΜΠΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΛΕΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΩΝ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ

ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΗ

ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ

ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΙΑΤΑΔΩΝ

ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΤΙΟΥ

ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ

ΜΠΟΓΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΛΩΜΟΤΙΑΝΩΝ

ΜΟΙΡΙΣΚΛΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΙΜΜΑΤΑΔΩΝ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΔΕΛΑΔΩΝ

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΥΚΑΔΩΝ

ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΝΗΣ

ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΩΝ

ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΔΩΝ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ

ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΟΥ

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΚΑΔΩΝ

ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΙΤΣΙΟΥ

ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΒΙΔΙΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΚΑ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΟΥ

ΚΟΥΣΤΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΓΟΥΡΑΔΩΝ

ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΥΛΑ

ΜΙΧΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΩΚΡΑΚΙΟΥ

ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Η παρούσα κοινοποιείται δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προς τους κάτωθι Φορείς με την παράκληση να παρευρίσκονται :

1.           Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών & Διαποντίων Νήσων, κ.κ. Νεκτάριο

2.        Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου &   Ηπείρου,  κ.κ. Σπιτέρη

3.            Τους Βουλευτές Κέρκυρας

4.            Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων,  κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο

5.            Τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

6.            Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,

7.            Τον Πρύτανη Ιονίου Πανεπιστημίου,  κ. Βασίλειο Χρυσικόπουλο

8.           Τις Νομαρχιακές Επιτροπές των Πολιτικών Κομμάτων του Εθνικού Κοινοβουλίου

9.            Το Επιμελητήριο Κέρκυρας

10.        Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας

11.        Το Οικονομικό Επιμελητήριο  της Ελλάδας– Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων

12.        Τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.)

13.        Την Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας

14.        Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας

15.        Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας,

16.        Τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών  Κέρκυρας

17.        Τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας

18.        Τον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας

19.        Το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας

20.        Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Κέρκυρας

21.        Την ΕΛΜΕ Κέρκυρας

22.        Τον Ενιαίο  Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Κέρκυρας

23.        Την Ένωση Πολυτέκνων Κέρκυρας

24.        Τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»

25.        Το Τμήμα Κέρκυρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

26.        Την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας

27.        Τον Εμπορικό Σύλλογο Κέρκυρας

28.        Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  Κέρκυρας

29.        Την Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας

30.        Τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Κερκυραϊκού Εμπορίου

31.        Την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας

32.        Την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας

33.        Τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών και Ναυτιλιακών Πρακτόρων Κέρκυρας

34.        Τα Μ.Μ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

35.        Τους κ.κ. Πρόεδρους  Τοπικών Συμβουλίων Νέων

36.        Τον Σύλλογο Α.Μ.Ε.Α. Κέρκυρας

37.        Την Ένωση Χορωδιών Κέρκυρας

38.        Τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ  Νομού Κέρκυρας

39.        Το Παράρτημα Κέρκυρας  της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης

40.        Τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας

41.        Τον Ενιαίο Φορέα Καταστηματαρχών Παλιάς Πόλης

42.        Την Ομοσπονδία Κερκυραϊκών Συλλόγων Αττικής (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)

 

Επίσης η παρούσα κοινοποιείται ομοίως δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προς όσους Δημότες ή Κατοίκους του Δήμου Κέρκυρας εξεδήλωσαν την επιθυμία προς τούτο και έχουν γνωστοποιήσει την  ηλεκτρονική τους διεύθυνση στην Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Επιστροφή