ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η επιτροπή ποιότητας ζωής (άρθρο 73 του N.3852/2010) είναι το αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με :
 • την ποιότητα ζωής,
 • τη χωροταξία,
 • την πολεοδομία
 • και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου.
Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια:
 1. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
 2. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
 3. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
 1. θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
 2. θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
 3. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
 4. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
 5. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..
    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από συνολικά δέκα (10) τακτικά μέλη εκ των οποίων τέσσερα (04) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης έξι (06) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τρία (03) μέλη θα προέρχονται από το σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

   Για το χρονικό διάστημα από 05/03/2017 μέχρι και 31/08/2019 σύμφωνα με την υπ' αριθμ 3-112/05-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας [ΑΔΑ 6Χ8ΙΩΕΑ-0Κ7] ορίζεται:
Δημοτικός Σύμβουλος
 
Παράταξη
Βασίλειος- Άρης Μπαλής

Πρόεδρος 
Νικόλαος Χειρδάρης

 Αντιπρόεδρος


 

Τακτικά Μέλη
Δημοτικός Σύμβουλος
 
Παράταξη
  Κόντης Κωνσταντίνος    
  Δήμου Αλέξανδρος
   
  Κοριακανίτης Νικόλαος
   
  Πελάης Σταμάτιος
   
  Ράπτης Μηνάς - Δαμιανός
   
  Χειρδάρης Νικόλαος
   
  Λουκανάρης Θεόδωρος
   
  Απέργης Σταμάτιος    
  Καρύδης Γεώργιος
   
  Καλούδης Σπυρίδων
   

Αναπληρωματικά Μέλη

  Μεταλληνός Δημήτριος
   
  Ρίγγας Σπυρίδων    
  Αρμενιάκος Βασίλειος
   
  Γουλής Ανδρέας
   
  Πρεντούλης Μάρκος
   
  Μάστορα Θεονύμφη- Αθανασία
   Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.