Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2014-2017
   Για το χρονικό διάστημα από 01/09/2014 μέχρι και 05/03/2017 σύμφωνα με την υπ' αριθμ 21-441/07-09-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας [ΑΔΑ ΩΜ47ΩΕΑ-7Ν5] ορίζεται:
Δημοτικός Σύμβουλος
 
Παράταξη
Σπυρίδων Καλούδης

Πρόεδρος


Για το χρονικό διάστημα από 07/10/2014 μέχρι και 05/03/2017 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ: 70869/07-102014 απόφαση του Δημάρχου  Κέρκυρας [ΑΔΑ ΒΝ5ΕΩΕΑ-Ι4Σ] ορίζεται  Πρόεδρος:  Σπυρίδων Καλούδης της Παράταξης της Πλειοψηφίας.

 
Νικόλαος Χειρδάρης

 Αντιπρόεδρος

Για το χρονικό διάστημα από 01/09/2014 μέχρι και 05/03/2017 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11-1/19-09-2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας [ΑΔΑ 7ΡΓΘΩΕΑ-2ΜΕ] ορίζεται  Αντιπρόεδρος:  Νικόλαος Χειρδάρης της Παράταξης ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ

 

Τακτικά Μέλη
Δημοτικός Σύμβουλος
 
Παράταξη
  Ανδρέας Γουλής    
  Βασίλειος Καββαδίας    
Νικόλαος Κορακιανίτης *
(Σε  αντικατάσταση του Σπυρίδων Καλούδη)
   
  Ευγένιος-Σπυρίδων Ασπιώτης    
  Αρσένιος Κουλούρης    
  Νικόλαος Αναστασόπουλος    
  Κωνσταντίνος Κόντης    
  Νικόλαος Χειρδάρης    
  Αλέξανδρος Δήμου    
  Σταμάτιος Πελάης    

Αναπληρωματικά Μέλη

  Σοφία Καρύδη    
  Σταμάτιος Απέργης    
  Θεόνυμφη-Αθανασία Μάστορα    
  Γεώργιος Μάμαλος    
  Σάββας Κουλούρης    
  Βασίλειος Αρμενιάκος    

* Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της πλειοψηφίας Σπυρίδων Καλούδη από τον Νικόλαο Κορακιανίτη για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 μέχρι και 05-03-2015 σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 24-573/04-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας [ΑΔΑ ΩΡ4ΚΩΕΑ-1Σ1]


Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.