Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 
Ανακοινώσεις Τμ. Προμηθειών
Ανακοινώσεις Διαγωνισμών Τμ. Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 35 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 1234 Τελευταία
Τίτλος
31-12-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης "Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου..."
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 περ.α της παραγράφου 2 του Ν.4412/2016 για τα άγονα τμήματα (5 και 6) διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 2019 ...
31-12-2019 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Προμήθεια σκάφους με πυροσβεστικό εξοπλισμό από τον Δήμο Κέρκυρας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης i- ALARMS, του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα –Αλβανία 2014 – 2020"
Ο Δήμος Κεντρικής και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προμήθεια σκάφους με πυροσβεστικό εξοπλισμό από τον Δήμο Κέρκυρας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης i- ALARMS, του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα –Αλβανία 2014 – 2020» στο πλαίσιο του έργου i- ALARMS [Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα –Αλβανία 2014 – 2020] ...
30-12-2019 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ)"
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)για τις: « Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ)» ...
27-12-2019 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης- Aσφάλειας Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας 2019» & «Φύλαξη Δημοτικού Συνεργείου & Σταθμαρχείου»
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου , με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης- Aσφάλειας Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας 2019» & «Φύλαξη Δημοτικού Συνεργείου & Σταθμαρχείου» ...
27-12-2019 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( Πρόγραμμα E-HORECA WANET) "
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου, με συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2019, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα προμηθευομένων ειδών. Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες
27-12-2019 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2019"
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου, με συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων (Εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φωτοτυπικών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και plotter) για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
27-12-2019 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2019"
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου, με συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2019, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα προμηθευομένων ειδών.
24-12-2019 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ(με το Πρόγραμμα E-HORECA WANET )
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με το Πρόγραμμα E-HORECA WANET )».Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση κόστους - ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη...
24-12-2019 -  Eργασίες συμβούλου προγράμματος E-HORECA WANET, πρόγρ. Εδαφ. Συνεργ. ΕΛΛΑΔΑ –ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, αντ. με ΚΑ 1328.012 εσόδων
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Eργασίες συμβούλου προγράμματος E-HORECA WANET, πρόγρ. Εδαφ. Συνεργ. ΕΛΛΑΔΑ –ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, αντ. με ΚΑ 1328.012 εσόδων », προϋπολογισμού 10.750,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
20-12-2019 -  Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο «Ανέλκυση σε ράμπα διαχείμασης του Δημοτικού Σκάφους ¨Άγιος Στέφανος¨»
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Ανέλκυση σε ράμπα διαχείμασης του Δημοτικού Σκάφους ¨Άγιος Στέφανος¨» , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 1860,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.