Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.115 εγγραφές, εμφανίζονται από 91 έως 100.Πρώτη 678910111213 Τελευταία
Τίτλος
13-12-2018 -  ΕΡΓΟ :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΩΝ-ΘΙΝΑΛΙΩΝ-ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 325.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΩΝ-ΘΙΝΑΛΙΩΝ-ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 325.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
10-12-2018 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ», προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) (Τεχνικό Πρόγραμμα 2018).
10-12-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κέρκυρας στην υλοποίηση της Πράξης i-ALARM
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κέρκυρας στην υλοποίηση της Πράξης «i-ALARMS» του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα - Αλβανία 2014 – 2020 και πιο συγκεκριμένα των παραδοτέων: D 1.3.2, D 2.3.2, D 2.3.3, και D 5.3.4.», προϋπολογισμού  16.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
10-12-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος 2018
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος 2018. » 
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο επιλογής του προμηθευτή την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάση τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης
06-12-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ“, προϋπολογισμού 12.772,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς
 
04-12-2018 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ«Ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νότιας Κέρκυρας, θέση Μεσοράχια της Δ.Ε. Λευκιμμαίων»
O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου για το έργο   «Ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ.  Νότιας Κέρκυρας, θέση Μεσοράχια της  Δ.Ε. Λευκιμμαίων»,  προϋπολογισμού μελέτης  260.483,87   € (χωρίς Φ.Π.Α.)
 
04-12-2018 -  ΕΡΓΟ: "Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στη θέση Άγιος Γεώργιος της τ.κ. Στρογγυλής της Δ.Ε. Μελιτειέων"
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στη θέση Άγιος Γεώργιος της τ.κ. Στρογγυλής της Δ.Ε. Μελιτειέων» Εκτιμώμενης αξίας 24.193,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
30-11-2018 -  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας
Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της μελέτης . 
28-11-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης ιστοσελίδων Δήμου Κέρκυρας
Ο Δήμος Κέρκυρας προκειμένου να υλοποιήσει τις υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης των ιστοσελίδων του Δήμου Κέρκυρας (corfu.gov.gr, Corfu Holidays.gov.gr, gis.opendatacorfu.gr) συνολικού προϋπολογισμού 15.120,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
26-11-2018 -  Διαγωνισμός: «Προμήθειας Εξοπλισμού (Δαπάνες εξοπλισμού του έργου IRC – HERMES του προγράμματος «Βαλκανικής – Μεσογείου» 2014-2020)»
Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την ανωτέρω προμήθεια και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε είδος.