Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.158 εγγραφές, εμφανίζονται από 1.091 έως 1.100.Πρώτη 106107108109110111112113 Τελευταία
Τίτλος
18-07-2012 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την επιλογή αναδόχου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) , για την ανάθεση των εργασιών περισυλλογής ογκωδών αντικειμένων της Δ.Ε. Κορισσίων , Δήμου Κέρκυρας
13-07-2012 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου, με ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά , για τις εργασίες περισυλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων ∆.Ε. Κορισσίων , ∆ήμου Κέρκυρας
11-07-2012 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές προσφορές  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά  για την  «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών» για το δίκτυο δημοτικού φωτισμού του Δήμου Κέρκυρας.
11-07-2012 -  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου προμηθευτή , με ανοικτό διαγωνισμό , με κριτήριο τη χαμηλότερη  προσφορά , για την σίτιση διακοσίων σαράντα (240) μαθητών (κατ’εκτίμηση) του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2012-2013 (με δικαίωμα αυξομείωσης του αριθμού των μερίδων ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου).  
04-07-2012 -  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με γραπτές προσφορές  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
Ο  προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό  των  εξήντα χιλιάδων  Ευρώ (60.000,00 €)    συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%.
04-07-2012 -  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με γραπτές προσφορές  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
04-07-2012 -  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με γραπτές προσφορές  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» με σκοπό την προμήθεια των ως άνω υλικών τα οποία  θα χρησιμοποιηθούν   από τα συνεργεία του Δήμου, για να καλύψουν καθημερινές τους ανάγκες.
04-07-2012 -  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές προσφορές  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με σκοπό την προμήθεια ξυλείας, που θα χρησιμοποιηθεί από τα συνεργεία του Δήμου, για να καλύψει ανάγκες επισκευών και συντηρήσεων κτιρίων.
27-06-2012 -  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές προσφορές  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ» με σκοπό την προμήθεια υλικών οδοστρωσίας όπως αμμοχάλικα κλπ, που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου, για να καλύψουν καθημερινές τους ανάγκες.
26-06-2012 -  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με σκοπό την προμήθεια υδραυλικών και αποχετευτικών υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου, για την επισκευή δημοτικών και σχολικών κτιρίων..