Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.120 εγγραφές, εμφανίζονται από 1.091 έως 1.100.Πρώτη 105106107108109110111112 Τελευταία
Τίτλος
06-12-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ"
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη  προσφορά, για τις εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και μεταφορά τους σε κοντέινερ συλλογής  Δ.Ε. Μελιτειέων , Δήμου  Κέρκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, του Ν.3463/06, του Ν. 3731/08 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
06-12-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ"
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη  προσφορά, για τις εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Θιναλίων , Δήμου  Κέρκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, του Ν.3463/06, του Ν. 3731/08 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
06-12-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ"
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη  προσφορά, για τις υπηρεσίες  αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παρελίων , Δήμου  Κέρκυρας και της μεταφοράς τους στο ΧΥΤΑ Τενπλονίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, του Ν.3463/06, του Ν. 3731/08 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 52.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
06-12-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ (containers)"
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη  προσφορά, για τη μίσθωση δέκα οκτώ (18) απορριμματοδεκτών (containers) ανοικτού τύπου χωρητικότητας 35 κυβικών ο καθένας και δύο απορριμματοδεκτών με συμπιεστή απορριμμάτων (press containers) κλειστού τύπου χωρητικότητας 14 κυβικών ο καθένας , του  Δήμου  Κέρκυρας, ...
06-12-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΥΟ PRESS CONTAINERS ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΥΟ press containers ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ"
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη  προσφορά, για υπηρεσίες μεταφοράς δύο press containers απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ τα οποία θα είναι τοποθετημένα στις Δ.Ε. Εσπερίων και Αχιλλείων και θα εξυπηρετούν τις α) Δ.Ε. Θιναλίων , Εσπερίων και Αγ. Γεωργίου το ένα και β) Δ.Ε. Αχιλλείων και Μελιτειέων ...
30-11-2011 -  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την λειτουργία του σκάφους ``Αγιος Στέφανος`` ιδιοκτησίας του Δήμου Κέρκυρας ώστε να εκτελούνται συνεχή δρομολόγια στη νησίδα ΒΙΔΟ
Ο Δήμαρχος  Κέρκυρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η ανάδειξη αναδόχου για την λειτουργία του σκάφους ``Αγιος Στέφανος`` ιδιοκτησίας του Δήμου Κέρκυρας ώστε να εκτελούνται συνεχή δρομολόγια στη νησίδα ΒΙΔΟ. Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ με Φ.Π.Α.
10-11-2011 -  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη  προμηθευτή  για την εκτέλεση της: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού # 45.000,00 # €, με το ΦΠΑ, με σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2011
05-10-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ» προϋπολογισμού #231.707,32 € # (χωρίς Φ.Π.Α.)
13-09-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την  «Προμήθεια  έντυπου ενημερωτικού υλικού για τη συμμετοχή του Δήμου στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις» Είδος προμήθεια : Προμήθεια  40.000 τεμαχίων  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και   Προμήθεια 65.000 τεμαχίων « ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ  ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ   ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
06-09-2011 -  Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού :«Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Δήμου Κέρκυρας .»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας επαναπροκηρύσσει την επιλογή αναδόχου προμηθευτή , με ανοικτό διαγωνισμό , με κριτήριο τη χαμηλότερη  προσφορά , για την σίτιση διακοσίων σαράντα (240) μαθητών (κατ’εκτίμηση) του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2011-2012 (με δικαίωμα αυξομείωσης του αριθμού των μερίδων ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου).