Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 
Ανακοινώσεις Τμ. Προμηθειών
Ανακοινώσεις Διαγωνισμών Τμ. Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 35 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 30.Πρώτη 1234 Τελευταία
Τίτλος
09-12-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Μίσθωση ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, έτους 2019
 Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται  να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Μίσθωση ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, έτους 2019», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού   5.195,60ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
29-11-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
 Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού  24.738,00   ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
27-11-2019 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ,ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ
25-11-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων»
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων»
07-11-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ » , προϋπολογισμού 2.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
06-11-2019 -  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 ».
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου, με συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και  του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 » με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
06-11-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Συντήρηση μηχανημάτων κηποτεχνίας (χλοοκοπτικών μηχανών γκαζόν, χορτοκοπτικών, αλυσοπρίονων, Μπορντουροψάλιδων, φυσητήρων κλπ)
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία  με τίτλο «Συντήρηση   μηχανημάτων κηποτεχνίας (χλοοκοπτικών μηχανών γκαζόν, χορτοκοπτικών, αλυσοπρίονων, Μπορντουροψάλιδων, φυσητήρων κλπ)» προϋπολογισμού  6.968,80  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
04-11-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια : α) καφέ και τα σχετικά (coffe break) και ελαφρύ γεύμα και β) παράθεση γεύματος
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια : α) καφέ και τα σχετικά (coffe break) και ελαφρύ γεύμα  ενδεικτικού Προϋπολογισμού 2.529,60€ και β) παράθεση γεύματος ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.689,35€  που  θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του  « 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας safe corfu 2019», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης .
01-11-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ την υπηρεσία Διαμονή Φιλοξενίας Φυσικών Προσώπων αντιπροσωπειών & Δαπάνες Δεξιώσεων στα πλαίσια του « 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας safe corfu 2019»
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  Διαμονή Φιλοξενίας Φυσικών Προσώπων αντιπροσωπειών & Δαπάνες Δεξιώσεων στα πλαίσια του « 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας safe corfu 2019»
24-10-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους, χωμάτων, αδρανών υλικών και διαφόρων υλικών κηποτεχνίας
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους, χωμάτων, αδρανών υλικών και διαφόρων υλικών κηποτεχνίας», προϋπολογισμού  9.994,40   ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.