Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.120 εγγραφές, εμφανίζονται από 71 έως 80.Πρώτη 4567891011 Τελευταία
Τίτλος
05-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Εσπερίων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Εσπερίων », προϋπολογισμού 24.490,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
27-02-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία για το σεμινάριο με θέμα «Οι νέοι Δημοσιονομικοί Έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο & τη Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) και οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Δήμων και ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα)»
20-02-2019 -  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΑΚΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018», προϋπολογισμού 71.400,00 ευρώ(με ΦΠΑ 24%). Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για 5-3-2019 λόγω διακοπής λειτουργίας του συστήματος
20-02-2019 -  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018» προϋπολογισμού 156.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Περί έγκρισης της 5058/5-2-2019 Απόφασης Δημάρχου για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό και νέα έγκρισης μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για 5-3-2019, λόγω μη λειτουργίας του συστήματος .
05-02-2019 -  Χορήγηση, λόγω του κατεπείγοντος, παράτασης προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ» προϋπολογισμού 156.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
28-01-2019 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ν. Κέρκυρας ανακοινώνει την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης 
10-01-2019 -  Απόφαση Δημάρχου για την υποβολή προσφορών στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας & ΝΠΔΔ» για το άγονο τμήμα διαγωνισμού, τμήμα 5 - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών νότιας Κέρκυρας του Οργανισμού κοινωνικής προστασίας και Παιδείας ( 24/12/2018 )
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τη χορήγηση , λόγω του κατεπείγοντος, παράτασης πέντε (5) ημερών για την υποβολή προσφορών στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας & ΝΠΔΔ» για το άγονο τμήμα διαγωνισμού, τμήμα 5 - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών νότιας Κέρκυρας του Οργανισμού κοινωνικής προστασίας και Παιδείας ( 24/12/2018 )
07-01-2019 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.179.684,08€
07-01-2019 -  ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά του δεματοποιημένου υπολείμματος από το ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης».
07-01-2019 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ
Ο Πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας  διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική απόψη προσφορά μόνο βάσει τιμής του έργου  Αποκατάσταση τριών (3) κυττάρων ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.Ο  προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 3.740.00,00€