Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.120 εγγραφές, εμφανίζονται από 81 έως 90.Πρώτη 56789101112 Τελευταία
Τίτλος
31-12-2018 -  Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΩΝ-ΘΙΝΑΛΙΩΝ-ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 180.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο.
28-12-2018 -  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ » και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής . 
24-12-2018 -  2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας & ΝΠΔΔ» για το άγονο τμήμα διαγωνισμού, τμήμα 5 - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών νότιας Κέρκυρας του Οργανισμού κοινωνικής προστασίας και Παιδείας
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσειτην προσφυγή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  κατόπιν της με αριθμ. Δ80/2018 Σύμφωνη γνώμη από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και της 42-7/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της με αριθμό 56970/08-11-2017 διακήρυξης
21-12-2018 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ»
O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου τουάρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ»προϋπολογισμού 156.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
21-12-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝΣυντήρηση και Επισκευή τοπογραφικών οργάνων μετρήσεων
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή τοπογραφικών οργάνων μετρήσεων», προϋπολογισμού 1.233,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
21-12-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝΣυντήρηση και Επισκευή τοπογραφικών οργάνων μετρήσεων
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή τοπογραφικών οργάνων μετρήσεων», προϋπολογισμού 1.233,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
20-12-2018 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΑΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018»

20-12-2018 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
20-12-2018 -  Διαγωνισμός για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας» 
20-12-2018 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Χ.Υ.Τ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 620.592,99€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)