Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας ( 12/09/2018 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Κέρκυρα    12 / 09 / 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Δ/νση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α                                            Αρ.Πρωτ:  41085
TK 49132, Κέρκυρα,   ΕΛΛΑΔΑ, 
τηλ.+30 2661362781, 2661362799, 
2661362794 Φαξ: 2661362702                        
                                  
Τίτλος  Διαγωνισμού: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων 
                                       για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε.  του Δήμου Κέρκυρας»
 
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες (κλειστές) προσφορές για την ανάθεση με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε.  του Δήμου Κέρκυρας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
Οι συμμετέχοντες  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε είδος, η οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ανάθεσης.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις  κάτωθι ομάδες:
ΟΜΑΔΑ  Α: Για αναλώσιμα εκτυπωτικών μέσων ΓΝΗΣΙΑ
ΟΜΑΔΑ Β: Για αναλώσιμα εκτυπωτικών μέσων ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ανακατασκευασμένα - αναγομωμένα
Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι 74.390,08 € (με 24% ΦΠΑ). Tο ποσό αυτό θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κέρκυρας  στον οποίο έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις.
Η προμήθεια έχει αριθμούς αναφοράς CPV 30192113-6, CPV 30125110-5, CPV 30125120-8, CPV 30124300-7.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κέρκυρας.
Η Εγγύηση συμμετοχής  δεν  απαιτείτε σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και  παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.  
(Άρθρο 2.2 της Διακήρυξης).
Η Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας, θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ στις 12/09/2018  (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί  σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα,  στη Διαύγεια, επίσης θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κέρκυρας,  www.corfu.gr
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κέρκυρας (Μαράσλειο), διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις   28-09-2018, ημέρα  Παρασκευή       και ώρα 12:00 μ. ώρα λήξης υποβολής προσφορών στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού. 
Ενστάσεις υποβάλλονται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα   έξι (6) μήνες από την υποβολή τους. 
Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Για πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων και μελέτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Κομερτζόγλου Αστέριο και στο τηλέφωνο 2661362726.
 
 
                                                                            Με εντολή δημάρχου
                                                                    Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
                                                                                       


                                                                         Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
 

Επιστροφή

Έγγραφα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας ( pdf 302KB )
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας ( pdf 1374KB )
ΜΕΛΕΤΗ Προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας ΜΕΛΕΤΗ Προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας ( pdf 625KB )
ΤΕΥΔ Προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας ΤΕΥΔ Προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας ( page 34KB )
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας ( page 64KB )
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ( pdf 575KB )
ΜΕΛΕΤΗ Προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΜΕΛΕΤΗ Προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ( pdf 360KB )
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ( page 37KB )
Διευκρινήσεις επί της Προμήθειας Αναλωσίμων Υλικών Εκτ. Μέσων Έτους 2018 Διευκρινήσεις επί της Προμήθειας Αναλωσίμων Υλικών Εκτ. Μέσων Έτους 2018 ( page 35KB )