Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ( 18/12/2018 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΚΕΡΚΥΡΑ 18 / 12/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                     Αρ. Πρωτ. : 59559
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                        
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                             
ΤΗΛ: 26613 62781 – 767                                            
 
                                                                              Προς : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ
                                                                                           ΚΕΡΚΥΡΑΣ   
                                                                                        Εθν. Λευκίμμης-Κανάλια Τ.Κ. 49100
                
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
  
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ » 
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο επιλογής του προμηθευτή την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάση τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης.
O προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.612,00€  και βαρύνει τον  Κ.Α. 70.01.7131.001 .
 
Προσκαλεί 
 
τον ανωτέρω αναφερόμενο οικονομικό φορέα να λάβει υπόψη την μελέτη της Δ/νσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  και να μας αποστείλετε τη σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Πέμπτη 20/12/2018 και ώρα 12:00μ (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών)
 
Η προσφορά θα  υποβληθεί μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 
Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ »
Προϋπολογισμού μελέτης :  1.612,00€  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Πέμπτη 20/12/2018 και ώρα 12:00μ   ).
 
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ: 
 
α) Το σύνολο των αναφερόμενων στη μελέτη  δικαιολογητικών - υπεύθυνων δηλώσεων,
Σύμφωνα με το 7o άρθρο της  συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης.
 
 
β) Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 2661362781–767,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
                                                                  
 
                                                                  
 
                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
                                 
 
                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ
 

Επιστροφή