Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( 19/12/2018 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΚΕΡΚΥΡΑ   19 /12/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                     Αρ. Πρωτ. : 59656
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                        
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                             
ΤΗΛ: 26613 62767 – 781                                                             
 
 
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 
    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 2018», προϋπολογισμού 1.426,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς
 
να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 60/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.
 
Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο με  κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.
 
Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Παρασκευή 21  Δεκεμβρίου 2018 και ώρα : 11:30 π.μ. ώρα    λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.
 
 
Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 
Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 2018»
Προϋπολογισμού μελέτης :  1.426,00 €  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία & ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Παρασκευή  21/12/2018) και ώρα 11:30 π.μ. .
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
 
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (υποψήφιος ανάδοχος)
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:
Το σύνολο των αναφερόμενων στη μελέτη δικαιολογητικών – υπεύθυνων δηλώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης.  
την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται, σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου (υπόδειγμα επισυνάπτεται).
 
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, τηλ.: 2661364615 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62767 – 781, e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
 
                                                                  
 
                                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
                                 
 
                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ
 
 

Επιστροφή