Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την απόκτηση ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 19/12/2018 )
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ : 26613.62727-781
 
                                                                                                                                  ΚΕΡΚΥΡΑ,    18 /12  /  2018
                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:  59531
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
  
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει δημόσια σύμβαση για την απόκτηση «ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 6.864,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς
 
να λάβουν  υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της και να καταθέσετε φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.
 
Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (Καθώς τα λογισμικά κατασκευάζονται από διαφορετικές εταιρείες, οι οποίες τα διαθέτουν μέσω δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών, γίνεται διαχωρισμός αυτών σε ομάδες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τα λογισμικά είτε μίας (1) είτε περισσότερων ομάδων).
 
Οι υπηρεσίες χωρίζονται σε τρεις ομάδες: 
ΟΜΑΔΑ Α - «AutoCAD 2018 (ή νεότερη έκδοση), της εταιρείας AutoDesk» , Ενδεικτικού  προϋπολογισμού 2.076,00€ χωρίς ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ B - «CADware Visual, της εταιρείας ART Architectural Technology», Ενδεικτικού προϋπολογισμού 400,00 € χωρίς ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Γ - «Βασικό πακέτο Η/Μ εγκαταστάσεων (υπολογιστικός και σχεδιαστικός πυρήνας), της εταιρείας 4Μ) Ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.060,00€ χωρίς ΦΠΑ.
 
Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα  ενός (1) έτους   από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την 24 Δεκεμβρίου  2018 και ώρα : 10:00 πμ., ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών.
 
Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 
Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  «ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ »
Προϋπολογισμού μελέτης :  6.864,64€  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 24-12-2018  ώρα 10.00 π.μ.).
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
                                
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:
 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
                 Υπόχρεοι για την κατάθεση 
1. τα φυσικά πρόσωπα 
2. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
3. διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε
4. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 
 
Έγγραφα για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Φορολογική ενημερότητα
Aσφαλιστική ενημερότητα
Τα τεχνικά φυλλάδια ή έντυπα των κατασκευαστών που αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λογισμικών, κατά περίπτωση. 
Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου (Παράρτημα Μελέτης).
Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα  στην οποία θα δηλώνουν: Τα προσφερόμενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ο χρόνος παράδοσης είναι όπως ζητά η μελέτη.”
 
 
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε  να λάβετε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 26613.62726-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείσθε να  επικοινωνήσετε με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613.62767–781, e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσετε την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
 
                                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
 
                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ
 
 

Επιστροφή