Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 20/12/2018 )
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 38
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ.: 2661047520
ΦΑΞ: 2661039977
Αρ. Πρωτ.1950
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ
 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Αναθέτουσα αρχή : ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Νομού Κέρκυρας
Οδός                                               : Κώστα Γεωργάκη 38
Ταχ.Κωδ. : 49100
Τηλ. : 2661047520
Telefax : 2661039977
E-mail           : xytaker@yahoo.gr
Πληροφορίες : κος Σπύρος Κορωνάκης
 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και ο τόπος της παροχής: ΚΕΡΚΥΡΑ
 
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Αντικείμενο της υπό δημοπράτησης μελέτης είναι η κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στην Κέρκυρα. Για την κατασκευή του έργου θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες:
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Τοπογραφική Μελέτη
 • Γεωλογική Μελέτη
 • Γεωτεχνική Μελέτη
 • Οριστική μελέτη
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Σύνταξη ΣΑΥ - ΦΑΥ
 
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
 
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 620.592,99 € (χωρίς ΦΠΑ)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης:
1.         243.751,28 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων)
2.         92.137,16 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες)
3.         33.707,40 € για μελέτη κατηγορίας 18 (Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων)
4.         10.351,61 € για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες)
5.         7.876,97 € για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές μελέτες)
6.         125.096,92 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες)
7.         6.920,87 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες τοπογραφίας)
8.         12.613,54 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
9.         7.190,33 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές μελέτες)
και 80.946,91 € για απρόβλεπτες δαπάνες
 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
 
 
 
 
Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 12.411,00 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
 
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ) 5010936) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
 
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ".
 
Τμήμα ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στα άρθρα 17,18,19 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 22 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.
 
2. Προς απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
 1. στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Γ και άνω
 2. στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχία τάξεων Δ και άνω
 3. στην κατηγορία μελέτης 18, πτυχία τάξεων Γ και άνω
 4. στην κατηγορία μελέτης 06, πτυχία τάξεων A και άνω
 5. στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχία τάξεων Β και άνω
 6. στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Γ και άνω
 7. στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Α και άνω
 8. στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων Α και άνω
 9. στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεων Α και άνω
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της διακήρυξης.
 
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
 
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
 
Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση της παρ. 20.3 της διακήρυξης, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης.
Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων.
Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ1= 35%.
 
Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των στοιχείων β και γ του άρθρου 20.3 της διακήρυξης, δηλαδή συγκεκριμένα:
 • ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας,
 • ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης,
 • η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος.
Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ2= 25%.
 
Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων δ και ε του άρθρου 20.3 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:
 • η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας,
 • η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος και
 • ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης.
Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ3= 40%.
 
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 80%.
 
3. Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ=20%
 
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.corfu.gr).
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07η/1/2019 και ώρα 15:00, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 11η/1/2019.
 
2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
 
3. Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
 
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  
H Προκήρυξης σύμβασης, που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής, απεστάλη προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 07/12/2018.
 
 
 
 
Ο Αναπλ/τής Δ/ντής Περιβάλλοντος & Τ.Υ
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 
 


Επιστροφή

Έγγραφα
ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf 2119KB )
ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf 210KB )
ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf 513KB )
ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf 300KB )
ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf 396KB )
ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf 93KB )