Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
Διαγωνισμός για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας ( 20/12/2018 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Κέρκυρα      14 / 12 / 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Δ/νση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α
TK 49132, Κέρκυρα,   ΕΛΛΑΔΑ, 
τηλ.+30 2661362726, 2661362781, 
2661362794 φαξ: 2661025555                                                          Αρ.Πρωτ: 59046

Τίτλος  Διαγωνισμού: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας»
 
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ Ε.ΟΧ.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο  βάσει τιμής  για το σύνολο των ειδών της μελέτης, εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται  σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης . 
Αριθμός αναφοράς CPV: 43325000-7 “Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς”.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίσθηκε σε 291.967,05 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) για ποσό 271.996,85 Ε, και από ιδίους πόρους του Δήμου Κέρκυρας για ποσό 19.970,20 Ε.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr). 
Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης αν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία, ζ) για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει πράξεις επιβολής προστίμου περί παράβασης της εργατικής νομοθεσίας και δεν αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ΕΕΕΣ) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών τα οποία θα κατατεθούν μόνο από τον μειοδότη).
Εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 4.709,00 ευρώ, τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ.,  και θα πρέπει να  έχει ισχύ μέχρι 29-08-2019. 
Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από το Ταμείο του Δήμου Κέρκυρας, μετά την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ημερομηνία Αποστολής στην Ε.Ε.: 17/12/2018, επίσης θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, σε δύο τοπικές ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα.
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  28/01/2019, ώρα 15.00 μ.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, ύστερα από τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (TED). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά. 
Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 01/02/2019 και ώρα 10.00 π.μ..
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.   

                                                                                             Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 
 
                                                                                                  Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός
 
 

Επιστροφή

Έγγραφα
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας ( pdf 181KB )
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας ( pdf 1599KB )
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας ( pdf 721KB )
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας ( pdf 522KB )