Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝΣυντήρηση και Επισκευή τοπογραφικών οργάνων μετρήσεων ( 21/12/2018 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΚΕΡΚΥΡΑ 21 /12 /2018
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                     Αρ. Πρωτ. :  60755
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                        
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                             
ΤΗΛ: 26613 62781 – 767                                                             
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 
    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή τοπογραφικών οργάνων μετρήσεων», προϋπολογισμού 1.233,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς
 
να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη τεχνική έκθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.
 
Χρόνος εκτέλεσης  της υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης αυτής.
 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Πέμπτη 27/12/2018 και ώρα : 11.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών).
Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 
Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή τοπογραφικών οργάνων μετρήσεων» Προϋπολογισμού μελέτης : 1.233,80 €  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Πέμπτη  27/12/2018 και ώρα : 11.30 π.μ.)
 
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
 
                                             
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)
 
 
Ο φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:
 
Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται εντός του φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αριστείδη Γιαννούση τηλ. 26613-64619 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62781 – 767,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
                                                                  
 
                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
                                 
 
                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ
 

Επιστροφή