Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ» ( 21/12/2018 )
   
Κέρκυρα,    20 /12/2018
Αρ. Πρωτ.: Οικ 60024
 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών & Λιμενικών Έργων
 
ΕΡΓΟ :
 
 
 
 
CPV:    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ
 
 
 
45233142-6
 
         
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ
 
O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου τουάρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ»προϋπολογισμού 156.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών :
ΟΜΑΔΑ 1: Χωματουργικά με προϋπολ.9.419,34€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα)
ΟΜΑΔΑ 2 :Τεχνικά έργαμε προϋπολ.20.396,39€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα)
ΟΜΑΔΑ 3 :Οδοστρωσίαμε προϋπολ.15.197,15 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα)
ΟΜΑΔΑ 4 :Ασφαλτικάμε προϋπολ.80.694,68 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα)
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων έργων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
 
       Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 05/02/2019 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής των προσφορών θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 95 παρ. 2.α. του Ν. 4412/2016. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
 
       Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 83010/4098/26-7-2017 (2710 Β).
 
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣκαι που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  • Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολήςποσού2.524,00€.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου Κέρκυρας (Κ.Α 30.7323.013)
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
 
 

Επιστροφή