Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δε Αγίου Γεωργίου ( 05/03/2019 )

                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΚΕΡΚΥΡΑ       04/03/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                             Αρ. Πρωτ. :  9970

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                    

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            

ΤΗΛ: 26613 62767 – 781                                                             

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δε Αγίου Γεωργίου”, προϋπολογισμού 24.415,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

 

να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.

 

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των 120 ημερών από την υπογραφή της .

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Τρίτη 12/03/2019  και ώρα : 12:00 μ.  ώρα λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.

 

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δε Αγίου Γεωργίου»

Προϋπολογισμού μελέτης :  24.415,60   (με Φ.Π.Α.)

(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Τρίτη 12/03/2019 και ώρα 12:00 μ  )

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

 

 

     

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:

 

α) Το σύνολο των αναφερόμενων στη μελέτη  δικαιολογητικών - υπεύθυνων δηλώσεων,

Σύμφωνα με το 7ο άρθρο της  συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης.

 

β) Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών κα Σακουφάκη Ιωάννα τηλ. 26613 64616 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62767 – 781,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).

                                                                 

 

                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ


Επιστροφή