Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ» ( 15/03/2019 )

                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΚΕΡΚΥΡΑ  15   /03  /2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                      Αρ. Πρωτ. :  
11802

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                             
ΤΗΛ: 26613 62781 – 767                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ», προϋπολογισμού  24.713,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

 

να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.

 

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της, η δε υλοποίηση της σύμβασης , παράδοση υλικών εντός μηνός από την υπογραφή της , εκτός και αν υπάρξει άλλη συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Πέμπτη  28/3/2019 και ώρα : 12.30 μμ ώρα    λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

 
 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ»

Προϋπολογισμού μελέτης : 24.713,20   (με Φ.Π.Α.)

(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Πέμπτη  28/3/2019 και ώρα : 12.30 μμ    )

 

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

 

 

 
 

 


           

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)

 

 

 

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:

 

α) Το σύνολο των αναφερόμενων στη μελέτη  δικαιολογητικών - υπεύθυνων δηλώσεων,

Σύμφωνα με το 6ο  άρθρο της  συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης.

 

β) Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ κο Ζάραγκα Γεώργιο  τηλ. 26610-86018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62781 – 767,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).

                                                                 

 

          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ


Επιστροφή

Έγγραφα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ( pdf 306KB )
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ( pdf 373KB )
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ( pdf 367KB )
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ( pdf 549KB )
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ( pdf 388KB )
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ( pdf 523KB )