Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ( 18/03/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            
ΤΗΛ: 26613 62767 – 781                                           

 ΚΕΡΚΥΡΑ  18-03-2019
 Αρ. Πρωτ. : 12113
Προς : ΑΦΟΙ ΣΑΚΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πρεμετής  1, 453 32 Ιωάννινα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
 
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ» για τις συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν στις  18, 19, 20 & 21 Μαρτίου2019, συνολικού  προϋπολογισμού 5.952,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και

Προσκαλεί

τον ανωτέρω αναφερόμενο οικονομικό φορέα να λάβει υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσει φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη τεχνική περιγραφή.
Η οικονομική  προσφορά θα υποβληθεί  από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα στο γραφείο Πρωτοκόλλου  της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι 19/03/2019 και ώρα 12:30μ.

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:
α) Το σύνολο των αναφερόμενων στη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών ως κάτωθι:

1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:
«Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας. Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την αστική ευθύνη της διοργάνωσης
και την έναντι τρίτου ή τρίτων ενδεχόμενη αποζημίωση για οτιδήποτε ήθελε να συμβεί κατά τον χρόνο της διεξαγωγής της δράσης αφού θα είναι υπεύθυνος για το σύνολο της,  τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα».

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώουα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

β) Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)


Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, δίδονται από το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62767 – 781,e-mail promithion@corfu.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ

Επιστροφή