Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ( 17/04/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΚΕΡΚΥΡΑ   17 / 04 /2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                           Αρ. Πρωτ. :  18358
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                             Προς
ΤΗΛ: 26613 62767 – 781                         Μ&Ε ΜΠΑΛΗΣ Ο.Ε.
                                                                       ΑΝΑΓΡΑΜΜΑ”            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα 21-23 Οκτωβρίου 2016 με θέμα: «Η πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς το 1716, Οκτώβριος 2016» και τίτλο: “Οθωμανική Αυτοκρατορία και Βενετία- Η πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς το 1716- Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Κέρκυρα 21-23 Οκτωβρίου 2016” , προϋπολογισμού 5.999,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
προσκαλεί

αφού ληφθούν υπόψη οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα : 11:00 π.μ.΄, ώρα    λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

           
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ »
Προϋπολογισμού μελέτης :  5.999,60€€  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα : 11:00 π.μ.).

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις Διπλούν:

α) Το σύνολο των αναφερόμενων στη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών ως κάτωθι:

1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:
Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού (δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις) των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολή της προσφοράς, ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη σύμβασης.
Σε περίπτωση νομικών προσώπων ζητούνται τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης με χρόνο έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν από την υποβολή τους 
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

β)Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού κα Ελένη Μωραίτη  τηλ.26610- 32779 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62767 – 781,e-mail :promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).   

                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                

                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ

Επιστροφή