Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (λόγω μη ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού) ( 10/05/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΚΕΡΚΥΡΑ  10/05 /2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                     Αρ. Πρωτ. :  21311
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            
ΤΗΛ: 26613 62781 – 767                                                            


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  προμήθεια με τίτλο :«προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (λόγω μη ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού)», προϋπολογισμού 24.765,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  για το σύνολο της  προμήθειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την  Δευτέρα 20/05/2019 και ώρα : 10.00 π.μ. ώρα    λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

   ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια  λιπαντικών και συναφών ειδών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (λόγω μη ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού)»
Προϋπολογισμού μελέτης : 24.765,28€  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Δευτέρα 20/05/2019 και ώρα : 10.00 π.μ.
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».


Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)

                        
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:

α) Το σύνολο των αναφερόμενων στη μελέτη  δικαιολογητικών - υπεύθυνων δηλώσεων,
Σύμφωνα με το  άρθρο 8  της  συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης.

β) Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές  της μελέτης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κο Παργινό Νικ. τηλ 26613-64645 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62781 – 767,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
                                                                 

                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                
                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
                                                               

Επιστροφή

Έγγραφα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (λόγω μη ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (λόγω μη ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού) ( pdf 87KB )
ΜΕΛΕΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (λόγω μη ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού) ΜΕΛΕΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (λόγω μη ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού) ( pdf 322KB )
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (λόγω μη ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (λόγω μη ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού) ( pdf 497KB )