Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 ) ( 10/05/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Κέρκυρα  10 /05/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                          Αρ.Πρωτ:  21416
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Δ/νση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α
TK 49132, Κέρκυρα,   ΕΛΛΑΔΑ,
τηλ.+30 2661362781,2661364711
2661362794 φαξ: 2661362702

Τίτλος  Συνοπτικού Διαγωνισμού:« Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 )»
( κατ΄εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 ). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019, ( κατ΄εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 ) , προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες λειτουργίας τους. Η προμήθεια αφορά  συγκεκριμένα τα  είδη: κρεοπωλείου , παντοπωλείου, οπωροπωλείου και αρτοποιείου.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α: Για το Δήμο Κέρκυρας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τις κατασκηνώσεις « Στ. Δεσύλλας »  εκτιμώμενης αξίας 14.999,57 € με ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β: Για τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων συνοπτικού διαγωνισμού » εκτιμώμενης αξίας 50.902,42 € με ΦΠΑ

Προσφορές γίνονται δεκτές  για ένα ή περισσότερα τμήματα, ενώ δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος τμήματος. Η εν λόγω προμήθεια κατατάσεται σε οκτώ (8) διακριτά επιμέρους τμήματα.

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Παιδείας Δήμου Κέρκυρας ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% (CPV: 15110000-2 Κρέας)11.395,02
ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΔΟΜΩΝ   ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ,  ΜΕ ΦΠΑ 13% (CPV: 15220000-6 Κατεψυγμένα ψάρια )6.495,72
ΤΜΗΜΑ 3:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΔΟΜΩΝ   ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ (CPV:15411100-3 Φυτικά έλαια )
ΤΜΗΜΑ 3Α: ΜΕ ΦΠΑ 13%
ΤΜΗΜΑ 3Β: ΜΕ ΦΠΑ 24%
171,76
145,08
ΤΜΗΜΑ 4:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  «Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Παιδείας Δήμου  Κέρκυρας  » ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV:15000000-8 Τρόφιμα)
ΤΜΗΜΑ 4Α : ΜΕ ΦΠΑ 13%
ΤΜΗΜΑ 4Β : ΜΕ ΦΠΑ 24%
12.854,26
3.992,45
ΤΜΗΜΑ 5:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ   
ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Παιδείας Δήμου Κέρκυρας  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΦΠΑ 24% (CPV:15982100-6 Φρουτοχυμοί   και   CPV  :15982000-5 Αναψυκτικά) 202,00
ΤΜΗΜΑ  6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,  ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ , ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Παιδείας Δήμου   Κέρκυρας"  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ   ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΙΜΗ   ΣΤΟ   ΕΜΠΟΡΙΟ
(CPV:15811000-6 Προϊόντα άρτου)
ΤΜΗΜΑ 6Α : ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.710,70
ΤΜΗΜΑ 7: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  "Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  παιδείας Δήμου  Κέρκυρας » ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 13%  (CPV:15300000-1 Φρούτα , CPV: 0322000-9 Λαχανικά )17.925,54
ΤΜΗΜΑ 8:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  «Οργανισμός  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Παιδείας Δήμου  Κέρκυρας  » ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (CPV:09122200-2  Αέριο-Βουτάνιο) ΜΕ ΦΠΑ 24%
4,90
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
57.897,43
ΦΠΑ (24%) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1.042,66
ΦΠΑ (13%) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
6.961,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
65.901,98

Η διάρκεια της σύμβασης τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος είναι μέχρι τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή του.
Δ/νση  Αναθέτουσας αρχής :Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-799 (NUTS: GR222 Νομός: Κέρκυρας).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι για το :
ΤΜΗΜΑ Α ,  το Υπ. Εργασίας- Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του Δήμου Κέρκυρας ,  με τίτλο  «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τις κατασκηνώσεις « ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΓΟΥΒΙΑ » και με    Κ.Α. : 15.6622.005.
ΤΜΗΜΑ Β είναι ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας  του Δήμος Κέρκυρας . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του Οργανισμού του  Δήμου Κέρκυρας με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων συνοπτικού διαγωνισμού» με Κ.Α.: 15.6481.02.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2  της Διακήρυξης.
Η Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας, θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ στις 10/05/2019  δέκα  (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια και σε μία τοπική εφημερίδα, επίσης θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κέρκυρας,  www.corfu.gr
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κέρκυρας (Μαράσλειο), διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις   22 -05-2019, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 12:00 μ. ώρα λήξης υποβολής προσφορών στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ενστάσεις υποβάλλονται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι   (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Για πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων και μελέτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αρμόδιο υπάλληλο κα Γερακίνα Μαλακούδη 2661362126 και Κα .Κυπριώτη Μαρία 2661022989.


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ

Επιστροφή

Έγγραφα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 ) ( pdf 515KB )
ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 ) ( page 87KB )
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 ) ( pdf 3002KB )