Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ την Παροχή Υπηρεσιών για Διαμονές Φιλοξενίας Φυσικών Προσώπων και Αντιπροσωπειών για τις εκδηλώσεις Δήμου Κέρκυρας Ετους 2019 ( 14/05/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΚΕΡΚΥΡΑ   14/ 05/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                        Αρ. Πρωτ. : 21811
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            
ΤΗΛ: 26613 62767 – 781                                               
                                                                                          
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Παροχή Υπηρεσιών για Διαμονές  Φιλοξενίας Φυσικών Προσώπων και Αντιπροσωπειών για τις εκδηλώσεις Δήμου Κέρκυρας Ετους 2019 (20η και 21η Μαϊου 2019, Ολοκαύτωμα  Εβραίων, Φιλοξενία Ξένων Δημοσιογράφων), προϋπολογισμού 22.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας                             
Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την                   Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα : 12:00 μ.΄, ώρα  λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

    ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών του Δήμου 2019»
Προϋπολογισμού μελέτης :22.240,00€  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  . Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα : 12:00 μ.).
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
       
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)


Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:

α) Το σύνολο των αναφερόμενων στη μελέτη  δικαιολογητικών - υπεύθυνων δηλώσεων,
Σύμφωνα με το  άρθρο 7  της  συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης.

β) Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού κα Σοφία Κορφιάτη  τηλ.26610- 40676 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62767 – 781,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr/"gr. (ενότητα διαγωνισμοί).   


                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                              
                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ

Επιστροφή