Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣτην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Παρελίων», ( 16/05/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΚΕΡΚΥΡΑ  16/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                             Αρ. Πρωτ. : 22249
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            
ΤΗΛ: 26613 62781 – 767                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Παρελίων», προϋπολογισμού 24.490,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.


ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα : 11:30μ.   ώρα    λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.
Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Παρελίων», προϋπολογισμού μελέτης 20.490,00 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Τετάρτη 22/05/2019 και ώρα : 11:30 π.μ.)

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».


Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)


Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:

α) Το σύνολο των αναφερόμενων στη μελέτη  δικαιολογητικών - υπεύθυνων δηλώσεων,
Σύμφωνα με το 7ο άρθρο της  συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης.

β) Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, κα Σακουφάκη Ιωάννα τηλ 26613-64616  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62781 – 767, e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
                                                                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                

                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΡΗΣ ΜΠΑΛΗΣ

Επιστροφή