Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια πλαστικών απορριμματοδεκτών Δ.Ε. Αχιλλείων ( 29/05/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΚΕΡΚΥΡΑ   28/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                       Αρ. Πρωτ. : 24115
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            
ΤΗΛ: 26613 62767 – 781                                                            
                                           
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει τηνπρομήθεια με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών απορριμματοδεκτών Δ.Ε. Αχιλλείων», προϋπολογισμού 24.700,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας  & Ανακύκλωσης καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας για το σύνολο των ειδών.

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, σύμφωνα με τις υποδείξεις και το πρόγραμμα της αρμόδιας Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την       Τετάρτη  12/06/2019  και ώρα : 10:00΄π.μ. ώρα    λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πλαστικών απορριμματοδεκτών Δ.Ε. Αχιλλείων»
 Προϋπολογισμού μελέτης : 24.700,80 €  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  Τετάρτη  12/06/2019 ώρα : 10:00 π.μ).

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (υποψήφιος ανάδοχος)
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:

Τα αναφερόμενα στη μελέτη  δικαιολογητικά - υπεύθυνες δηλώσεις ,  καθώς και την οικονομική προσφορά (υπόδειγμα επισυνάπτεται), η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό  σφραγισμένο φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της  συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ κο Νικόλαο Ρώσση τηλ.26613- 64611 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62767 – 781,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
                                                                 

                                                                       

                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΡΗΣ ΜΠΑΛΗΣ
 

Επιστροφή