Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ( 29/05/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                         Κέρκυρα, 29/05/2019  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                         Αριθμ. Πρωτ.: 24291
Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                           
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
σύμφωνα με το άρθρο 32 περ.α της παραγράφου 2 του Ν.4412/2016

για τα άγονα τμήματα (6 – 7 & 8) διαγωνισμού με συνολικό προϋπολογισμό
 των άγονων  τμημάτων βάση  της μελέτης
22.614,14 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ


Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εκτέλεση της απόφασης 15-1/24-05-2019 της Οικονομικής Επιτροπής τα άγονα τμήματα της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019», (έως 20% του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων),

μετά από άγονη προγενέστερη διαγωνιστική διαδικασία, όπου δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τα τμήματα:
•    6 (είδη αρτοποιείου, αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα), ποσού μελέτης 4.710,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
•    7 (είδη οπωροπωλείου), ποσού μελέτης 17.925,54€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.&
•    8 (είδη παντοπωλείου δηλαδή αέριο-βουτάνιο), ποσού μελέτης 4,90€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθ. πρωτ. 21414/10-05-2019 Διακήρυξης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  65.901,98 € (με ΦΠΑ13% και 24 %).

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τους όρους της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς.
 
Κριτήριο κατακύρωσης: Οι Οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορές, για την ανάθεση των ανωτέρω ειδών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
 
Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της.

Σημειώνεται ότι μετά την τροποποίηση του ν.4412/2016, προστέθηκε το Άρθρο 32Α σύμφωνα με το οποίο ισχύει:
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 32 του ν.4412/16 η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, η οποία εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο) για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

ΤΕΥΔ: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Παρασκευή  7  Ιουνίου  2019 και ώρα: 12:00 μ.  (ώρα λήξης επίδοσης  προσφορών).
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της οικονομικής υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  και στη Δ/νση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α 49100 Κέρκυρα έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για τα άγονα τμήματα (6- αρτοποιείου, αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα, 7- είδη οπωροπωλείου & 8- είδη παντοπωλείου δηλαδή αέριο-βουτάνιο ) του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019» 
Προϋπολογισμού άγονων τμημάτων μελέτης: 22.614,14 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 07/06/2019 και ώρα 12.00 μ.).

Εντός του κυρίως Φακέλου θα πρέπει να υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα  :

- Φάκελος με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Κατακύρωσης» ο οποίος θα περιλαμβάνει:
1. Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης
2. Αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Οι προσφορές  θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση, η δε σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη λήψη σχετικής απόφασης κατακύρωσης.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού στο Τηλ. 2661362126  e-mail proniakerkyra@yahoo.gr και σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης μπορείτε να λάβετε από το Τμήμα Προμηθειών υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών τηλ.2661362781 e-mail promithion@corfu.gov.gr , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή να αναζητήσετε την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr (ενότητα διαγωνισμοί).
 


                                     Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


                                       Βασίλειος – Άρης Μπαλής

Επιστροφή