Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας έτους 2019 ( 29/05/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΚΕΡΚΥΡΑ   29  /05/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                        Αρ. Πρωτ. :    24301
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            
ΤΗΛ: 26613 62767 – 781                                                            

2ηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας έτους 2019», προϋπολογισμού 7.678,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.
Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα  δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να τροποποιηθεί μετά την διάσπαση του ενιαίου δήμου.Σε περίπτωση μη ύπαρξης ειδικής σχετικής πρόβλεψης η σύμβαση δύναται είτε: α)  να λυθεί μονομερώς είτε β)  να συνεχιστεί από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων οπότε και η πληρωμή θα διαμορφωθεί με βάση τον αριθμό των  εργαζομένων που θα απασχοληθούν στον νέο Δήμο.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την
Τρίτη    18 /06/2019 και ώρα : 11:00΄π.μ, ώρα λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας έτους 2019»
Προϋπολογισμού μελέτης :  7.678,00 €  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Τρίτη    18 /06/2019  και ώρα 11:00΄π.μ.).
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

       
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις Διπλούν:

α) Το σύνολο των αναφερόμενων στο 5o άρθρο της μελέτης  δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4605 /01-4-2019 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις στο ανωτέρω άρθρο  της μελέτης ως κάτωθι:

-Το Απόσπασμα ποινικού μητρώου (1) αντικαθιστάτε με Υπεύθυνη Δήλωση  εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Για τα  πιστοποιητικά (3) και (4 ) - ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα - γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

β)Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών κα Θεοδώρα Λουκανάρη  τηλ. 266136708 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62767 – 781,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
                                                                 
                                                                 

                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                

                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΑΡΗΣ   ΜΠΑΛΗΣ                                            

Επιστροφή