Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού ελικοδρομίων Ερείκουσας και Οθωνών» ( 05/06/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΚΕΡΚΥΡΑ   05/06 /2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                          Αρ. Πρωτ. :  25438
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            
ΤΗΛ: 26613 62781 – 767                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού ελικοδρομίων Ερείκουσας και Οθωνών», προϋπολογισμού 23.956,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα : 13.00 μ.μ.   ώρα    λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.
Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού ελικοδρομίων Ερείκουσας και Οθωνών» Προϋπολογισμού μελέτης : 23.956,80 €  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Παρασκευή 14/06/2019 και
ώρα : 13.00 μ.μ. )

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
              
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:

α) Το σύνολο των αναφερόμενων στο άρθρο 7ο της μελέτη  δικαιολογητικών - υπεύθυνων δηλώσεων,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4605 /01-4-2019 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις στο ανωτέρω άρθρο  της μελέτης ως κάτωθι:

•    Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου (1), που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του
•    Για τα  πιστοποιητικά (4) και (5) - ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα - γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

β) Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κα Ι. Σακουφάκη τηλ 2661364616  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62781 – 767,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
                                                                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                

                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΗΣ ΜΠΑΛΗΣ

Επιστροφή