Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» ΚΑΙ «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» ( 24/06/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΚΕΡΚΥΡΑ     24/06/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                         Αρ. Πρωτ. :    28284
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            
ΤΗΛ: 26613 62781 – 767                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  τις υπηρεσίες, σε δύο Τμήματα, με τίτλο ως κάτωθι :
α) Τμήμα Α - «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» προϋπολογισμού 14.772,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
β) Τμήμα Β - «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών», προϋπολογισμού 9.969,60 ευρώ    συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές:
 
α) της μελέτης της Δ/νσης ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της για το τμήμα Α και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη  και

β) της μελέτης της Δ/νσης ΧΩΠΕ καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της για το τμήμα Β  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  για το σύνολο  κάθε τμήματος.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για κάθε τμήμα ξεχωριστά ή για το σύνολο των τμημάτων.

Για το Τμήμα  Α - Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της (Άρθρο 8 Σ.Υ. της σχετικής μελέτης)

Για το Τμήμα Β - Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της


ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Δευτέρα  01/07/2019 και ώρα : 14.00 μ.μ. ώρα    λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο: «……………………………………………………………………………………………» για το Τμήμα…….
Προϋπολογισμού μελέτης :  ……………….€  (με Φ.Π.Α.)

 (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Δευτέρα  01/07/2019  και ώρα : 14.00 μ.μ.  )

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)


Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:

1)   α. Το σύνολο των αναφερόμενων δικαιολογητικών στο 5o άρθρο της μελέτης της Δ/νσης ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ     και

       β. Το σύνολο των αναφερόμενων δικαιολογητικών στο 9o άρθρο της μελέτης της Δ/νσης ΧΩΠΕ.

2)   Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με  το αντίστοιχο για κάθε ένα από τα τμήματα της Υπηρεσίας Υποδείγματα  σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την μελέτη του τμήματος Α με τίτλο «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ κο Βασιλάκη Ιωάννη  τηλ. 26610-21835  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την μελέτη τμήματος Β  με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση ΧΩΠΕ Κα Μαρία Δημέγγελη  τηλ.26610-47584 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62781 – 767,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
                                                                 

                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                
                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –ΑΡΗΣ ΜΠΑΛΗΣ

Επιστροφή

Έγγραφα
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ  «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους, & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ»  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους, & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ» ( pdf 1082KB )
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών»  ΚΑΙ «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» ΚΑΙ «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» ( pdf 130KB )
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ “ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ  ”. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ “ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ”. ( pdf 225KB )