ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η Οικονομική Επιτροπή  (άρθρο 72 του N.3852/2010) είναι το όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
 2. ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
 3. προελέγχει τον απολογισμό,
 4. αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
 5. καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
 6. μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
 7. εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
 8. αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
 9. εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
 10. αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
 11. εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
 12. αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
 13. αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
 14. αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
 15. αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
 16. με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

   Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από συνολικά δέκα (10) τακτικά μέλη εκ των οποίων τέσσερα (04) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης έξι (06) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τρία (03) μέλη θα προέρχονται από το σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

  
Για για το χρονικό διάστημα από 05/03/2017 μέχρι και 31/08/2019 σύμφωνα με την υπ' αριθμ 3-111/05-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας [ΑΔΑ 6Ε25ΩΕΑ-ΟΝΣ] ορίζεται η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής :
 
Δημοτικός Σύμβουλος
 
Παράταξη
Νικολούζος Κωνσταντίνος ( Δήμαρχος)

ΠρόεδροςΤσιμπούλη Θεοφανή

 Αντιπρόεδρος

 

Τακτικά Μέλη
Δημοτικός Σύμβουλος
 
Παράταξη
  Ράλλης Νικόλαος
 
 Απέργης Σταμάτιος
   
 Παντελιός Γεώργιος-Ηλίας
   
  Μάστορα Θεονύμφη - Αθανασία
   
 Τσιμπούλη Θεοφανή
   
  Μάστορας Θεοχάρης - Μαρίνος
   
 Μουζακίτης Σπυρίδων
   
 Υδραίου Μερόπη - Σπυριδούλα
   
  Σκούπουρας Ανδρέας
   
  Ραδαιστινός Γεώργιος
   

Αναπληρωματικά Μέλη

  Μάμαλος Γεώργιος
   
  Σερεμέτης Ιωάννης
   
  Πιέρρης Ιωάννης
   
  Καββαδίας Βασίλειος
   
  Καζιάνης Σωτήριος
   
  Ασπιώτης Ευγένιος - Σπυρίδων